Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã 2016 2020 Hòa Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã tỉnh Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã 2016 2020 Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2015/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN XÃ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về Mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ ngân sách: Áp dụng đối với các xã không thuộc đối tượng đang được hỗ trợ ngân sách từ các chương trình, dự án như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2.

2. Nội dung hỗ trợ ngân sách: Ngân sách phát triển xã dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

3. Mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã: Bình quân 200 triệu đồng/xã/năm.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ ngân sách phát triển xã được bố trí từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015./.

 


Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TP;
- Phòng Công báo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu114/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật11 tháng trước
(03/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã 2016 2020 Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã 2016 2020 Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu114/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành03/07/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
        Cập nhật11 tháng trước
        (03/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã 2016 2020 Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã 2016 2020 Hòa Bình