Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND bãi bỏ, sửa đổi quy định Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Nội dung toàn văn Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất của các huyện thị xã thành phố Gia Lai


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2019/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ, SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 114/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2014 CỦA HĐND TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN GIÁ ĐẤT CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2015 (ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Thực hiện Quyết định s210/QĐ-BXD ngày 12/02/2015 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là đô thị loại IV;

Xét Tờ trình số 1825/TTr-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai vviệc đề nghị sửa đổi một squy định của Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn giá đt của các huyện, thị xã, thành phtrên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận ca đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019) như sau:

- Sửa đổi một số quy định giá đất ở đô thị đối với đô thị loại IV tại Điều 1 Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND như sau: Đối với đô thị loại IV: Giá đất ở tại đô thị thấp nhất 100.000 đồng/m2, cao nhất 8.000.000 đồng/m2.

- Bãi bỏ đoạn Toàn tỉnh có 17 huyện, thị xã, thành phố trong đó có 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại IV và 14 đô thị loại V với 222 xã, phường, thị trấn” tại Điều 1 Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao UBND tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XI, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- VPQH; VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên - Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu114/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(25/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất của các huyện thị xã thành phố Gia Lai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất của các huyện thị xã thành phố Gia Lai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu114/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýDương Văn Trang
       Ngày ban hành10/09/2019
       Ngày hiệu lực20/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (25/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất của các huyện thị xã thành phố Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất của các huyện thị xã thành phố Gia Lai

           • 10/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực