Nghị quyết 114/NQ-HĐND

Nghị quyết 114/NQ-HĐND năm 2014 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội; vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 114/NQ-HĐND thu hồi đất quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội 2014 2015 Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH; PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG; THU HỒI ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ TRONG NĂM 2014 VÀ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 23/5/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Yên;

Sau khi xem xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thu hồi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội; vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh với những nội dung chính như sau:

1. Tổng số công trình, dự án: 269 công trình, dự án.

2. Tổng diện tích đất thu hồi: 2.466,48 ha; cụ thể như sau:

a) 105 dự án, công trình không phải thu hồi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, với tổng diện tích đất thu hồi là 1.474,68 ha (kèm theo phụ lục số 01).

b) 164 công trình, dự án phải thu hồi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và các loại đất khác, với tổng diện tích đất thu hồi là 991,8 ha; trong đó:

- Đất trồng lúa: 218,75 ha (đất chuyên trồng lúa nước: 115 ha);

- Đất rừng đặc dụng: 16,93 ha;

- Đất rừng phòng hộ: 144,38 ha;

- Các loại đất khác: 611,74 ha.

(kèm theo phụ lục số 02)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có dự án cấp bách cần phải thu hồi đất sớm, giao UBND tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo lại HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TN&MT, TP;
- Ban CT ĐB của UBTVQH;
- TT.Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các vị ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đ.ĐBQH&HĐND; UBND tỉnh;
- TT.HĐND TX Sông Cầu, TP Tuy Hòa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo PY, Đài PT-THPY, TTTHVN tại PY;
- Trung tâm tin học và công báo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu114/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 114/NQ-HĐND thu hồi đất quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội 2014 2015 Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 114/NQ-HĐND thu hồi đất quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội 2014 2015 Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu114/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 114/NQ-HĐND thu hồi đất quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội 2014 2015 Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 114/NQ-HĐND thu hồi đất quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội 2014 2015 Phú Yên

            • 25/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực