Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND Mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2015/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TRỰC TIẾP GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/NĐ-CP áp dụng xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn">48/2014/TT-BCA ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư 193/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

2. Mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mỗi tháng là 35% mức lương cơ sở đối với mỗi người được giáo dục.

3. Kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 115/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/07/2015
Ngày hiệu lực 27/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND Mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND Mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục Tiền Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 115/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành 17/07/2015
Ngày hiệu lực 27/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND Mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND Mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục Tiền Giang

  • 17/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực