Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐNĐ

Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐNĐ quy định mức chi bảo đảm cải cách hành chính nhà nước Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2019/NQ-ND

Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 45/2013/NQ-HĐND NGÀY 14/3/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hưng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình s 275/TTr-UBND ngày 06/8/2019; Báo cáo thm tra s640/BC-PC ngày 23/8/2019 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và thảo luận tại khọp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban ca HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 08/9/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- UB Kinh tế của
Quốc hội; UB TC- NS ca Quốc hội;
- VP Ch
tịch nước, VPQH,VPCP;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Các bộ: Tư pháp; Tài chính;
- Cục ki
m tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh
ủy;
- T
T HĐND; UBND; UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQ
H tnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- Văn phòng: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT huyện
ủy, thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố;
-
TT ĐU, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Trung
tâm: Thông tin tnh; Lưu trữ lịch sử tnh;
- Lưu; VT, PC (Công 450b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHBùi Minh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2019/NQ-HĐNĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu115/2019/NQ-HĐNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2019
Ngày hiệu lực08/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2019/NQ-HĐNĐ

Lược đồ Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐNĐ quy định mức chi bảo đảm cải cách hành chính nhà nước Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐNĐ quy định mức chi bảo đảm cải cách hành chính nhà nước Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu115/2019/NQ-HĐNĐ
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýBùi Minh Sơn
       Ngày ban hành28/08/2019
       Ngày hiệu lực08/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐNĐ quy định mức chi bảo đảm cải cách hành chính nhà nước Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐNĐ quy định mức chi bảo đảm cải cách hành chính nhà nước Sơn La

           • 28/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực