Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11

Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11 quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã được thay thế bởi Nghị quyết 773/2009/NQ-UBTVQH12 Quy định chế độ chi tiêu tài chính và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2009.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11 quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1157/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN  CỦA QUỐC HỘI, CÁC BAN CỦA UBTVQH, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ quy chế hoạt động của Uỷ ban Thường vụ quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ tài chính;

QUYẾT NGHỊ:

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan  của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội như sau:

A – QUY ĐỊNH CHUNG

1- Việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan  của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội các Đoàn đại biểu Quốc hội phải có trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt, đảm bảo kịp thời, thống nhất trong mức chi, mục chi, đối tượng chi  trên cơ sở chế độ, định mức được quy định tại Nghị quyết này và các quy định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2- Sử dụng có hiệu quả kinh phí hoạt động của Quốc hội, các cơ quan  của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (VPQH), các Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐĐBQH); thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3- Việc chi cho các đoàn  của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Hội đồng dân tộc (HĐDT), các Uỷ ban của Quốc  hội, các Ban của UBTVQH và cá nhân của các cơ quan khác tham gia đoàn công tác, đoàn giám sát của Quốc hội đến địa phương công tác và chi cho đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ở địa phương tham gia các hoạt động của HĐDT, các Uỷ ban của Quốc  hội được thực hiện như sau:

a) Các đoàn của UBTVQH, HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, đoàn VPQH và cá nhân của các cơ quan khác tham gia đoàn công tác của Quốc hội  đến địa phương công tác thì  chi phí ăn, ở  đi lại do các đoàn  công tác đảm bảo.

b) ĐBQH, cá nhân được mời tham gia các hoạt động của HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội, các ban của UBTVQH, VPQH và các hoạt động khác  thì toàn bộ chi phí cho đại biểu (xăng xe, vé tàu xe ;tiền ăn, ở, bồi dưỡng họp… trong thời gian công tác) do cơ quan,  đơn vị tổ chức, triệu tập đảm bảo.

c)  ĐBQH dự kỳ họp Quốc hội, hội nghị do UBTVQH triệu tập, hội nghị ĐBQH chuyên trách, thì các chi phí  ăn, ở, bồi dưỡng họp theo chế độ… (trong thời gian diễn ra cuộc họp, hội nghị) do VPQH đảm bảo.

d) ĐBQH ở địa phương đi dự kỳ họp Quốc hội, thì chi phí xăng xe, vé tàu, xe do ĐĐBQH chi.

4- Các cơ quan của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, VPQH  khi cử  đoàn đi công tác nước ngoài phải cân đối, đảm bảo trong dự toán kinh phí đoàn ra được giao hàng năm.

B – QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I- CHI CHO CÔNG TÁC THẨM TRA DỰ  ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ CÁC THẨM TRA KHÁC

1- Chi cho công tác thẩm tra dự án luật, pháp lệnh

Chi cho công tác thẩm tra dự  án luật, dự án pháp lệnh, nghị quyết (sau đây gọi chung là dự án luật) do Chính phủ, cơ quan, tổ chức trình Quốc hội, trình UBTVQH; dự thảo báo cáo thẩm tra dự án luật trình Quốc hội, UBTVQH bao gồm các khoản chi với mức chi tối đa được quy định dưới đây.

Căn cứ phạm vi, tính chất và mức độ phức tạp các dự án luật và nguồn kinh phí được giao, Chủ tịch HĐDT, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp, đảm bảo không vượt quá mức tối đa và trong phạm vi dự toán được giao.

a) Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra; báo cáo giải trình, tiếp thu các dự án luật:

+ Đối với dự án Luật: 2.000.000 đồng/báo cáo

+ Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung: 1.500.000 đồng/báo cáo

+ Thẩm tra dự thảo Nghị Quyết có chứa quy phạm pháp luật của Quốc hội do Chính phủ chuẩn bị: 1.000.000 đồng/báo cáo

b) Chi cho cá nhân tham gia cuộc họp thẩm tra,  cho ý kiến về báo cáo nội dung cần tập trung thảo luận, báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật do các cơ quan của Quốc hội tổ chức

+ Bồi dưỡng người chủ trì cuộc họp: 200.000 đồng/người/buổi.

+ Bồi dưỡng cho thành viên dự họp (có giấy mời): 100.000 đồng/người/buổi.

+ Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp  phục vụ: 50.000 đồng/người/buổi. Riêng đối với cá nhân là lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên chính trở lên: 70.000 đồng/người/buổi.

Chi cho viên chức phục vụ gián tiếp: 20.000 đồng/người/buổi

+ Chi viết báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thẩm định dự án luật: 500.000đ/bài

c) Chi cho việc chuẩn bị nội dung cần tập trung thảo luận cho ý kiến về các dự án luật

Mức chi: 600.000 đồng/ dự án luật; 300.000 đồng/dự án luật sửa đổi bổ sung.

d) Chi cho việc tổng hợp, tập hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội trường: 700.000 đồng/ dự án luật.

đ) Chi cho việc tổng hợp, tập hợp ý kiến các ĐĐBQH, các cơ quan hữu quan, ý kiến nhân dân về dự án luật: 1.500.000 đồng/dự án luật; 800.000 đồng/ dự án luật sửa đổi bổ sung.

e) Chi cho việc rà soát kỹ thuật, hoàn thiện văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, UBTVQH đã được Quốc hội, UBTVQH thông qua: 800.000 đồng/văn bản.

g) Chi cho cá nhân  ký duyệt văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, UBTVQH thông qua trình Chủ tịch Quốc hội: 200.000đ/người/văn bản.

h) Chi cho việc soạn thảo  báo cáo, tờ trình về dự án luật và các văn bản khác của Đảng đoàn Quốc hội trình cấp có thẩm quyền: 800.000 đồng/văn bản.

2- Chi cho công tác thẩm tra khác

Chi cho việc thẩm tra khác bao gồm thẩm tra về kinh tế xã hội, thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước và các thẩm tra chuyên ngành khác.

Nội dung chi và mức chi cho công tác thẩm tra này áp dụng như đối với thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, quy định tại khoản 1 điều này.

Riêng mức chi cho các báo cáo thuyết trình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trình Quốc hội thì được chi với mức chi của báo cáo thẩm tra đối với dự án luật sửa đổi bổ sung, quy định tại khoản 1 điểm  a điều này. 

II- CHI LẤY Ý KIẾN THAM GIA CÁC DỰ ÁN LUẬT

Chi lấy ý kiến tham gia các dự án luật bao gồm các khoản chi cho các tổ chức, cá nhân để nghiên cứu, tham gia ý kiến với các cơ quan của Quốc hôi, ĐĐBQH về các dự án luật; dự án pháp lệnh, nghị quyết; chi tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến của các ban, ngành ở trung ương, địa phương, các chuyên gia tham gia vào các dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua tại các kỳ họp Quốc hội. Mức chi tối đa như sau:

a- Chi cho các tổ chức, cá nhân nhận dự án luật, pháp lệnh nghiên cứu góp ý bằng văn bản:

- Đối với dự án Luật, dự án pháp lệnh, nghị quyết: 2.000.000 đồng/1dự án (đối với mỗi tổ chức); 500.000 đồng/1dự án (đối với mỗi cá nhân).

- Đối với dự án Luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung: 1.500.000 đồng/1dự án (đối với mỗi tổ chức); 300.000 đồng/1dự án (đối với mỗi cá nhân).

Đối với các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, mức chi bằng 1/2 mức chi đối với các dự án luật sẽ thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội.

Thường trực HĐDT, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội, Trưởng các Ban của UBTVQH, Trưởng hoặc Phó  ĐĐBQH ký văn bản giao công việc với mỗi tổ chức, cá nhân và xác nhận kết quả nghiên cứu.

b) Chi cho cá nhân dự họp góp ý vào dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết:

- Viết  bài tham luận: 300.000 đồng/bài.

- Bồi dưỡng người chủ trì cuộc họp: 100.000 đồng/buổi .

- Bồi dưỡng cho đại biểu dự họp: 50.000 đồng/đại biểu/buổi.

- Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức:

 + Phục vụ trực tiếp cuộc họp: 30.000 đồng/người/buổi

 + Phục vụ gián tiếp cuộc họp: 20.000 đồng/người/buổi

c) Chi viết báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

Mức chi tối đa không quá 400.000đ/1 dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

III- CHI CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT

Chi cho công tác giám sát của các cơ quan của Quốc hội, ĐĐBQH bao gồm: chi xây dựng nội dung, tổ chức đoàn đi, báo cáo kết quả giám sát.  Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, mức chi bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, nhân viên tham gia phục vụ đoàn giám sát như sau:

1- Đoàn giám sát của ĐĐBQH.

- ĐBQH, thành viên chính thức khác của đoàn giám sát: 50.000 đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức, viên chức: 30.000 đồng/ngày/người .

- Chi bồi dưỡng cho việc  xây dựng nội dung,  báo cáo kết quả giám sát: mức chi tối đa mỗi việc không quá 300.000 đồng/cuộc giám sát do Trưởng đoàn quyết định.

2- Đoàn giám sát của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội

a) Chi xây dựng các văn bản

- Chi cho việc xây dựng nghị quyết thành lập đoàn giám sát, kế hoạch giám sát, xây dựng nội dung giám sát do Trưởng đoàn giám sát xem xét quyết định, mức chi tối đa không quá 1.000.000đ/văn bản/đợt giám sát.

- Xin ý kiến các thành viên của đoàn giám sát và các đồng chí lãnh đạo có liên quan, tuỳ nội dung của văn bản mức chi từ 50.000 - 100.000 đồng/người/lần do Trưởng đoàn quyết định.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của UBTVQH do Trưởng đoàn xem xét quyết định, mức chi tối đa không quá 2.000.000 đồng/báo cáo.

b) Bồi dưỡng đoàn giám sát

- Trưởng đoàn giám sát: 100.000 đồng/người/buổi.

- Thành viên chính thức của Đoàn giám sát: 70.000 đồng/người/buổi.

- Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đoàn giám sát:

+ Phục vụ trực tiếp đoàn giám sát: 50.000 đồng/người/buổi.

+ Phục vụ gián tiếp đoàn giám sát:  30.000 đồng/người/buổi.

c) Chi tổ chức cuộc họp

- Bồi dưỡng người chủ trì cuộc họp: 100.000 đồng/buổi

- Bồi dưỡng thành viên tham dự: 50.000 đồng/người/buổi

- Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

+ Phục vụ trực tiếp: 30.000 đồng/người/buổi.

+ Phục vụ gián tiếp:  20.000 đồng/người/buổi.

d) Mức chi cho các đoàn khảo sát bằng 1/2 mức chi cho đoàn giám sát.

e) Những khoản chi khác: Do Trưởng đoàn giám sát quyết định.

IV- Chi tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội 

Tùy theo điều kiện của mỗi địa phương, khả năng kinh phí của mỗi đoàn, Trưởng đoàn quyết định mức chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri từ  1.000.000 - 3.000.000 đồng nhằm trang trải chi phí cần thiết như: trang trí, thuê địa điểm, nước uống, bảo vệ và các khoản chi khác. Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định, mức chi bồi dưỡng cho ĐBQH; đại diện chính quyền, tổ chức; cán bộ, công chức, nhân viên tham gia phục vụ đoàn như sau:

 - ĐBQH, đại diện chính quyền, tổ chức: 50.000 đồng/ buổi/người.

 - Cán bộ, công chức, nhân viên , phóng viên báo đài: 30.000 đồng/buổi/người. Riêng cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ gián tiếp: 20.000 đồng/buổi/người.

- Bồi dưỡng viết báo cáo tiếp xúc cử tri: 300.000đồng/báo cáo.

V. CHI TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN

- ĐBQH, đại diện lãnh đạo cơ quan liên quan được phân công tiếp công dân được chi bồi dưỡng 50.000 đồng/người/buổi.

- Cán bộ, công chức trực tiếp phục vụ ĐBQH tiếp công dân được chi bồi dưỡng 30.000 đồng/người/buổi.

- Cán bộ, công chức phục vụ gián tiếp ĐBQH tiếp công dân được chi bồi dưỡng 20.000 đồng/người/buổi.

- Bồi dưỡng viết báo cáo đề xuất giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo trình cấp có thẩm quyền 300.000 đ/ văn bản.

VI.  CHI CÔNG TÁC XÃ HỘI

1- Chế độ quà tặng đối với các đối tượng chính sách nhân dịp lễ tết

Các đối tượng chính sách gồm gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt nam anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ hoạt động cách  mạng trước tháng 8 năm 1945; các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, trong lao động sản xuất, gia đình và cá nhân gặp rủi ro do thiên tai... và các tập thể thuộc diện chính sách xã hội như: Trại điều dưỡng thương, bệnh binh, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật; trường dân tộc nội trú, các đơn vị bộ đội, công an ở biên giới, hải đảo  v.v. khi đoàn tổ chức thăm hỏi thì được tặng quà, mức giá trị quà tặng tối đa cho mỗi lần thăm hỏi được quy định  cụ thể như sau:

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho tập thể, mức cao nhất không quá 8.000.000 đồng/lần; tặng quà cho đối tượng là cá nhân, mức cao nhất không quá 1.000.000 đồng/lần.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho tập thể, mức cao nhất không quá 6.000.000 đồng/lần; tặng quà cho đối tượng là cá nhân, mức cao nhất không quá 600.000 đồng/lần.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng, Uỷ viên Thường vụ Quốc hội tặng quà cho tập thể, mức cao nhất không quá 4.000.000 đồng; tặng quà cho đối tượng là cá nhân, mức cao nhất không quá 500.000 đồng/lần.

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Trưởng ban của UBTVQH, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ĐĐBQH, Phó trưởng ĐĐBQH chuyên trách tặng quà cho tập thể, mức cao nhất không quá 2.500.000 đồng; tặng quà cho đối tượng là cá nhân, mức cao nhất không quá 400.000 đồng/lần. 

2- Chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất

a- Đối ĐBQH khi bị ốm đau được chi tiền thăm hỏi 300.000 đồng/lần; nếu phải nằm viện, mức chi tiền thăm hỏi 300.000 đồng đến 500.000 đồng/lần. Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo thì mức chi trợ cấp không vượt quá 3.000.000 đồng/người.

ĐBQH có cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng), vợ (chồng), con chết, được trợ cấp 1.000.000 đồng/người.

Chi thăm hỏi ốm đau, thăm viếng các vị nguyên là đại biểu Quốc hội, mức chi là 500.000đồng/ người/lần .

b- Đối với cán bộ, công chức VPQH, Văn phòng  ĐĐBQH.

Chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất đối với cán bộ, công chức đương nhiệm, nghỉ hưu được áp dụng như đối với ĐBQH được quy định tại điểm 2 (a) mục VI của Nghị quyết này.

Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn do thiên tai, tai nạn, hoả hoạn, …thì tuỳ theo hoàn cảnh có mức trợ cấp riêng do Chủ tịch HĐDT, Chủ nhiệm Uỷ ban, Chủ nhiệm VPQH, Trưởng  ĐĐBQH quyết định.

VII- CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐBQH

Ngoài quy định " Đại biểu Quốc hội được cấp hoạt động phí hàng tháng bằng hệ số 1,0 của mức lương tối thiểu" theo Quy chế hoạt động của ĐBQH  và ĐĐBQH; chế độ bồi dưỡng cho ĐBQH theo các quy định ở trên, ĐBQH còn được chi hỗ trợ như  sau:

- ĐBQH dự họp Quốc hội được hỗ trợ tiền điện thoại theo mức khoán 450.000 đ/đại biểu/kỳ họp. Riêng đại biểu công tác tại Hà nội: 300.000 đ/đại biểu/kỳ họp.

- Chi mỗi ĐBQH tự nghiên cứu hoặc thuê chuyên gia để tham gia ý kiến vào các dự án luật. Đối với các dự án luật thông qua tại kỳ họp của Quốc hội, mức chi: 400.000 đồng/1dự án Luật, 300.000 đồng/1dự án Luật sửa đổi, bổ sung. Mức chi đối với các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tính bằng 1/2  mức trên.

- Một nhiệm kỳ Quốc hội, mỗi ĐBQH được cấp tiền may 02 bộ trang phục (lễ phục) với mức chi 2.500.000 đồng/bộ.

- Chi hỗ trợ phương tiện đi lại: ĐBQH  chuyên trách ở trung ương không giữ chức vụ được bố trí xe chung phục vụ (2 đại biểu chuyên trách/1 xe). Trường hợp không có xe chung phục vụ hoặc không đi xe chung thì được hỗ trợ  tiền thuê phương tiện đi lại hàng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc (trụ sở cơ quan, nơi hội nghị, hội họp trong phạm vi nội thành, nội thị) với mức khoán 2.500.000 đ/ tháng.

- Chi hỗ trợ tiền thuê nhà:  ĐBQH được điều động về trung ương làm nhiệm vụ chuyên trách, không có nơi ở riêng phải thuê nhà thì  được  hỗ trợ  tiền thuê nhà với mức 2.500.000đ/tháng.

-  Các tài liệu ĐBQH được cấp quy định tại điều 37 Quy chế hoạt động của ĐBQH và ĐĐBQH: Công báo, báo Nhân dân, báo địa phương, báo Người Đại biểu nhân dân, tạp chí Nghiên cứu lập pháp, phí khai thác internet được cấp theo mức khoán: 700.000 đồng/người/tháng (mức khoán này áp dụng cho cả các chức danh không là ĐBQH, có chức danh được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm từ 1,25 trở lên ).

VIII- CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP

Chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc họp thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước, ngoài ra có một số trường hợp được áp dụng như  sau:

1- Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác.

- Đối với các đồng chí Phó Chủ tịch hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban,  Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Trưởng ban; Trưởng, Phó ĐĐBQH chuyên trách và ĐBQH giữ các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 hoặc sĩ quan lực lượng vũ trang từ  thiếu tướng trở lên được bố trí phòng riêng theo giá thực tế thỏa thuận với khách sạn, nhà khách loại thông thường, đảm bảo hài hoà với quy định chung.

2- Những cán bộ của các ngành, các cơ quan tham gia đoàn công tác của các cơ quan của Quốc hội, VPQH thì đơn vị cử cán bộ đi công tác thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ thuộc cơ quan mình cử  đi (bao gồm tiền tàu xe, phụ cấp công tác phí, tiền thuê chỗ nghỉ); đơn vị chủ trì đoàn công tác thanh toán tiền bồi dưỡng làm thêm giờ (nếu có) cho cán bộ các ngành, các cơ quan tham gia đoàn. 3- ĐĐBQH chỉ thanh toán tiền công tác phí và các chi phí khác cho ĐBQH thuộc đoàn mình trong thời gian tiếp xúc cử tri hoặc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của ĐĐBQH tại địa phương.

4- Mức ăn của ĐBQH và các thành viên đoàn công tác thực hiện theo mức ăn của ĐBQH dự kỳ họp Quốc hội quy định tại khoản 1 điểm a mục IX của Nghị quyết này.

5- Các hội nghị toàn quốc của HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, VPQH và cơ quan khác của Quốc hội (kể cả các hội nghị Thường trực, Thường trực mở rộng của HĐDT, các Uỷ ban để nghe báo cáo tình hình, cho ý kiến, thẩm tra Luật, Pháp lệnh và nội dung khác), chỉ tổ chức tại thành phố Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh.Trường hợp đặc biệt phải tổ chức tại địa phương khác phải được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội.

6- Người có tiêu chuẩn đi công tác bằng máy bay theo quy định của Thủ tướng, nếu không sử dụng ôtô đưa đón thì được cấp 100.000đ/người/lượt (sân bay tại Hà nội) hoặc 50.000đ/người/lượt (sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh ) để thuê phương tiện. Nếu người không có tiêu chuẩn đi máy bay mà được duyệt cho phép đi thì được cấp 50% theo mức nêu trên.

IX- Chế độ chi tiêu phục vụ kỳ họp Quốc hội, hội nghị ĐBQH chuyên trách, hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội.

1/ Chế độ đối với ĐBQH dự kỳ họp

a- Chế độ ăn, nghỉ: Đại biểu ăn, nghỉ tại các nhà khách, khách sạn do Văn phòng Quốc hội bố trí.

- Mức tiền ăn: 70.000 đ/đại biểu/ngày. Đại biểu dự họp không ăn thì được thanh toán bằng tiền.

- Chế độ phòng nghỉ: Thực hiện theo khoản 1 mục VIII của nghị quyết này.

b-  Chế độ bồi dưỡng cho ĐBQH

 Những ngày ĐBQH thực tế dự họp  được bồi dưỡng 50.000  đồng/ngày/đại biểu.

c- Chế độ phụ cấp làm việc trong ngày nghỉ, ngày lễ:

Đại biểu Quốc hội họp vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ được phụ cấp 150.000 đồng/ngày/đại biểu.

d- Bố trí cán bộ, chuyên viên phục vụ  ĐĐBQH tại kỳ họp Quốc hội.

- Các ĐĐBQH căn cứ vào số lượng ĐBQH để bố trí cán bộ, chuyên viên phục vụ đoàn tại kỳ họp Quốc hội.

+  Đoàn có dưới 6 ĐBQH: Bố trí 1 người phục vụ.

+  Đoàn có từ  6- 10 ĐBQH: Bố trí tối đa 2 người phục vụ.

+  Đoàn có từ 11 ĐBQH trở lên: Bố trí tối đa 3 người phục vụ.

2/ Chế độ đối với khách mời

Khách mời dự họp gồm cán bộ cao cấp ở trung ương, đại diện thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố được thanh toán theo ngày dự họp thực tế.

 Cán bộ cao cấp ở trung ương được mời dự họp, được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người.

Đại diện thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố và đại biểu khác được mời dự họp Quốc hội, được bố trí ăn, ở tại nhà khách, khách sạn như ĐBQH trong thời gian dự họp.

3/ Chế độ bồi dưỡng  đối với cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ họp Quốc hội

Chế độ bồ dưỡng đối với cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ họp Quốc hội do Chủ nhiệm VPQH quy định phù hợp với quy định này .

X- Một số chế độ chi khác

1- Chế độ  cho cộng tác viên

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội;  Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của UBTVQH có thể tổ chức đội ngũ cộng tác viên thường xuyên hoặc theo từng chuyên đề.

Đối với cộng tác viên thường xuyên (làm việc hàng ngày), tuỳ theo khối lượng công việc có thể ký hợp đồng với cơ quan công tác.

Đối với cộng tác viên theo từng chuyên đề: Tuỳ theo nội dung, chất lượng và tính bức thiết của chuyên đề; lãnh đạo cơ quan có cộng tác viên  quyết định mức bồi dưỡng từ 300.000 đồng/bài - 500.000 đồng/bài; trường hợp đặc biệt (những chuyên đề lớn, dài…) có thể thoả thuận mức chi cao hơn một bài bình thường. Tài vụ VPQH có trách nhiệm giúp các cơ quan Quốc hội thanh toán các khoản thuộc chế độ cộng tác viên.

2- Chi tặng quà cho cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài.

Quà tặng được sử dụng khi các đoàn của Quốc hội Việt nam đi công tác nước ngoài hoặc các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc với Quốc hội Việt nam. Chi tặng quà phải được dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của Quốc hội. Mức chi quà tặng đối với mỗi đoàn đến Việt nam hoặc mỗi nước mà  đoàn của  Quốc hội Việt nam đến công tác như  sau:

- Trưởng đoàn là Chủ tịch Quốc hội, mức tối đa: 10 triệu đồng/nước

- Trưởng đoàn là Phó Chủ tịch Quốc hội, mức tối đa: 7 triệu đồng/nước

- Trưởng đoàn là Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng, Uỷ viên UBTV Quốc hội mức tối đa: 5 triệu đồng/nước.

- Trưởng đoàn là Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: 4 triệu đồng/nước.

Các trường hợp đặc biệt cần chi cao hơn phải được lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến.

3- Chế độ trang bị, sử dụng điện thoại di động, điện thoại công vụ tại nhà riêng

Ngoài các đối tượng được trang bị điện thoại và định mức sử dụng theo quy định hiện hành của nhà nước, chế độ trang bị, sử dụng điện thoại được bổ sung như  sau:

- Đối với Trưởng, Phó ĐĐBQH áp dụng như  Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc  trung ương.

- Đối với Vụ trưởng, Chánh văn phòng ĐĐBQH:

+ Trang bị một máy điện thoại di động trị giá không quá 3 triệu đồng và cước phí hoà mạng. Cước phí sử dụng (kể cả thuê bao) 250.000 đồng/tháng.

+ Trang bị  một máy điện thoại cố định tại nhà riêng. Cước phí sử  dụng (kể cả thuê bao) 100.000 đồng/ tháng.

4- Chế dộ khoán kinh phí sử dụng xe ôtô

Cán bộ ở các cơ quan Quốc hội và VPQH giữ các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô  đưa đón  hàng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc (trụ sở cơ quan, nơi hội nghị trong phạm vi nội thành, nội thị)  theo quy định  của Thủ tướng Chính phủ, nếu không yêu cầu đưa đón thì được trợ cấp 4.500.000 đồng/người/tháng. . Các Trưởng, Phó ĐĐBQH theo sự vận dụng quy định của địa phương.

5- Chế độ chi may trang phục

Mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức của VPQH, Văn phòng ĐĐBQH được cấp tiền may một bộ trang phục (lễ phục), mức chi 2.500.000 đồng/bộ.

6- Chi tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức

Mức chi tiền ăn trưa hàng tháng cho mỗi cán bộ, công chức thực hiện thống nhất với 4 văn phòng Trung ương. Số tiền này được trích từ quỹ phúc lợi cơ quan do các đơn vị sự nghiệp công lập đóng góp và được bổ sung từ một phần tiết kiệm chi quản lý hành chính. Mức chi ăn trưa hàng tháng của cán bộ công chức văn phòng ĐĐBQH theo mức chi của địa phương.

7- Kinh phí hàng năm chi cho các hoạt động văn hoá, thể thao, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn ; các năm bình thường được trích 0,3%, những năm có nhiều có nhiều sự kiện quan trọng, có nhiều ngày lễ được trích 0,5%.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ vào các chế độ, định mức chi tiêu hiện hành của Nhà nước và các quy định về chế độ chi tiêu tài chính nêu trên, Chủ Nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể định mức chi tiêu phục vụ Quốc hội khi thời giá thay đổi làm tăng giảm trên 10% của khoản chi; các đơn vị được giao dự toán tổ chức thực hiện kinh phí theo đúng quy định về chế độ tài chính kế toán hiện hành.

2- Nghị quyết này được áp dụng kể từ ngày 01/7/2007 thay thế Nghị quyết số 251/UBTVQH10 của UBTVQH ngày 17/3/2000 quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động các cơ quan của Quốc hội và VPQH và Nghị quyết số 702/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 15/6/2004 của UBTVQH quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ ĐĐBQH. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh về VPQH để tổng hợp, trình UBTVQH xem xét, quyết định.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Được

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1157/NQ-UBTVQH11

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu1157/NQ-UBTVQH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2007
Ngày hiệu lực01/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1157/NQ-UBTVQH11

Lược đồ Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11 quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11 quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu1157/NQ-UBTVQH11
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýTrương Quang Được
        Ngày ban hành10/07/2007
        Ngày hiệu lực01/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11 quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11 quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội