Nghị quyết 116/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 116/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2015 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 116/2014/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi đất chuyển mục đích 2015 Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 507/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Danh mục 765 công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2015 với tổng diện tích 2.149,91 ha.

(Phụ lục 01a đến phụ lục 13a).

2. Danh mục 91 công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 217,48 ha, trong đó: Đất trồng lúa 174,26 ha, đất rừng phòng hộ 36,72 ha và đất rừng đặc dụng 6,50 ha.

(Phụ lục 01b đến phụ lục 13b).

3. Danh mục 494 công trình, dự án đã thu hồi đất trong năm 2014.

(Phụ lục 14 đến phụ lục 26).

4. Danh mục 22 công trình, dự án đã chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2014. (Phụ lục 27).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của Luật Đất đai năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015 và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định.

Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phần ngân sách tỉnh cân đối trong phân bổ dự toán ngân sách năm 2015; kinh phí thuộc ngân sách cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp do các đơn vị chủ động bố trí, đảm bảo nguồn lực để tổ chức thực hiện trong năm 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình dự án quan trọng, cấp bách, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lư­u: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu116/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2014
Ngày hiệu lực30/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 116/2014/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi đất chuyển mục đích 2015 Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 116/2014/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi đất chuyển mục đích 2015 Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu116/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành20/12/2014
        Ngày hiệu lực30/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 116/2014/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi đất chuyển mục đích 2015 Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 116/2014/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi đất chuyển mục đích 2015 Hà Tĩnh

            • 20/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực