Nghị quyết 116/NQ-HĐND

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2018 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 116/NQ-HĐND 2018 bãi bỏ Sở Ngoại vụ Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V/V BÃI BỎ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, t chức lại, giải thể tổ chức hành chính, t chức sự nghiệp nhà nước;

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo thm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chuyn, bố trí số biên chế, cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các vấn đề khác liên quan của Sở Ngoại vụ về các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tđại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 17/4/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT T
nh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND các h
uyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: CVP, phòng TH, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu116/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2018
Ngày hiệu lực17/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 116/NQ-HĐND 2018 bãi bỏ Sở Ngoại vụ Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 116/NQ-HĐND 2018 bãi bỏ Sở Ngoại vụ Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu116/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hương Giang
        Ngày ban hành17/04/2018
        Ngày hiệu lực17/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 116/NQ-HĐND 2018 bãi bỏ Sở Ngoại vụ Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 116/NQ-HĐND 2018 bãi bỏ Sở Ngoại vụ Bắc Ninh

            • 17/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực