Nghị quyết 116/NQ-HĐND

Nghị quyết 116/NQ-HĐND về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất; thông qua danh mục dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 116/NQ-HĐND dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2014 2015 Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT; THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC THUỘC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 VÀ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Lai Châu;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1759/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất; phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 347/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2015, gồm: 579 công trình, dự án với tổng diện tích 2.751,25 ha, trong đó:

1. Các dự án thực hiện năm 2014: 19 công trình, dự án với tổng diện tích 537,99 ha (Chi tiết biểu số 01 kèm theo).

2. Các dự án thực hiện năm 2015: 560 công trình, dự án với tổng diện tích 2.213,26 ha (Chi tiết biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Số kinh phí để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự kiến: 910.086,51 triệu đồng.

Điều 3: Thông qua danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2015: 172 công trình, dự án với tổng diện tích 539,84 ha, trong đó: 213,34 ha đất lúa, 326,5 ha đất rừng phòng hộ, bao gồm:

1. Năm 2014: 19 công trình, dự án với tổng diện tích 69,22 ha, gồm: Đất lúa 43,23 ha; đất rừng phòng hộ 25,99 ha (Chi tiết biểu số 03 kèm theo);

2. Năm 2015: 153 công trình, dự án với tổng diện tích 470,62 ha, trong đó: Đất lúa 170,11 ha; đất rừng phòng hộ 300,51 ha (Chi tiết biểu số 04 kèm theo).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu116/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực10/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 116/NQ-HĐND dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2014 2015 Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 116/NQ-HĐND dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2014 2015 Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu116/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực10/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 116/NQ-HĐND dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2014 2015 Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 116/NQ-HĐND dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2014 2015 Lai Châu

            • 10/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực