Nghị quyết 117/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 117/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp dựa trên hệ số lương tối thiểu đối với cán bộ không chuyên trách ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động hàng tháng đối với ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 117/2007/NQ-HĐND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên trách Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND chế độ người hoạt động không chuyên trách Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 117/2007/NQ-HĐND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên trách Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2007/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP DỰA TRÊN HỆ SỐ LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH ẤP, KHÓM VÀ MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ẤP, KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14 tháng 05 năm 2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động hàng tháng đối với ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số: 09/BC-BPC ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 11 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp dựa trên hệ số lương tối thiểu đối với cán bộ không chuyên trách ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động hàng tháng đối với ấp, khóm (sau đây gọi chung là ấp), cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp.

b) Phó Trưởng ấp, Ấp đội trưởng, Công an viên, 4 Trưởng đoàn thể (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) và Trưởng ban công tác Mặt trận ấp.

c) Kinh phí phục vụ hoạt động hàng tháng đối với ấp.

2. Hệ số phụ cấp hàng tháng:

a) Các chức danh nêu tại điểm a, khoản 1 Điều này, được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,6 hệ số lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

b) Các chức danh nêu tại điểm b, khoản 1 Điều này, được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,4 hệ số lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

c) Giữ nguyên mức khoán kinh phí hoạt động đối với ấp 500.000 đồng/tháng/ấp.

Tuỳ theo tình hình thực tế ở địa phương và khả năng ngân sách, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh nâng mức khoán kinh phí hoạt động hàng tháng đối với ấp vào thời điểm thích hợp.

3. Nguồn kinh phí chi trả:

Áp dụng hệ số phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ấp, phần kinh phí tăng thêm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách huyện và ngân sách xã đảm bảo 50% còn lại.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 và thay thế gạch đầu dòng thứ 3 (phần định mức phân bổ chi đối với ấp, khóm), điểm c, khoản 11, Điều 2 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2007 - 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL(BTP);
- TT.Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh;
- Ban TT UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND và UBND huyện, tp;
- Lưu: VP.HĐND.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu117/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 117/2007/NQ-HĐND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên trách Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 117/2007/NQ-HĐND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên trách Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu117/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýVõ Thanh Bình
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 117/2007/NQ-HĐND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên trách Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 117/2007/NQ-HĐND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên trách Cà Mau