Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2015/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 1485/UBND-VP ngày 03 tháng 7 năm 2015 về việc điều chỉnh nội dung tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Hải Dương)

1. Mức thu:

Số TT

DANH MỤC

Đơn vị tính

Mức thu

Tỷ lệ điều tiết

Cơ quan thu

Để lại đơn vị thu

Nộp ngân sách nhà nước

Tỉnh

Huyện, TP, TX

Xã, phường, thị trấn

I

BỔ SUNG PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

 

 

 

 

1

Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến bãi, mặt nước

 

 

 

 

 

100%

UBND cấp xã

a)

Khu vực thành phố Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng tạm thời hè đường, lòng đường, lề đường dưới 5 ngày (tổ chức đám cưới, đám hỏi, trông giữ phương tiện; trừ đám hiếu)

đ/ngày

200.000

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng tạm thời hè đường, lòng đường, lề đường từ 5 ngày trở lên, sử dụng hàng tháng (kinh doanh dịch vụ, thi công xây dựng, sửa chữa công trình, trừ hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình có tính chất khẩn cấp như: khắc phục sự cố đường ống nước sạch, cáp điện, cáp quang, ống dẫn xăng dầu, khí đốt; lún sụt nền, mặt đường, vỉa hè)

đ/m2/ tháng

10.000

 

 

 

 

 

b)

Khu vực thị xã

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng tạm thời hè đường, lòng đường, lề đường dưới 5 ngày (tổ chức đám cưới, đám hỏi, trông giữ phương tiện; trừ đám hiếu)

đ/ngày

150.000

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng tạm thời hè đường, lòng đường, lề đường từ 5 ngày trở lên, sử dụng hàng tháng (kinh doanh dịch vụ, thi công xây dựng, sửa chữa công trình, trừ hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình có tính chất khẩn cấp như: khắc phục sự cố đường ống nước sạch, cáp điện, cáp quang, ống dẫn xăng dầu, khí đốt; lún sụt nền, mặt đường, vỉa hè)

đ/m2/ tháng

8.000

 

 

 

 

 

c)

Khu vực thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng tạm thời hè đường, lòng đường, lề đường dưới 5 ngày (tổ chức đám cưới, đám hỏi, trông giữ phương tiện; trừ đám hiếu)

đ/ngày

100.000

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng tạm thời hè đường, lòng đường, lề đường từ 5 ngày trở lên, sử dụng hàng tháng (kinh doanh dịch vụ, thi công xây dựng, sửa chữa công trình, trừ hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình có tính chất khẩn cấp như: khắc phục sự cố đường ống nước sạch, cáp điện, cáp quang, ống dẫn xăng dầu, khí đốt; lún sụt nền, mặt đường, vỉa hè)

đ/m2/ tháng

6.000

 

 

 

 

 

 

*Việc lập, phê duyệt danh mục các khu vực, tuyến đường có vị trí, địa điểm đủ điều kiện được sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường, hè phố thực hiện theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

02

Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

 

 

Nộp NSNN 100%

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính.

 

- Cấp bản sao từ sổ gốc

đồng/bản

3.000

 

 

 

 

 

- Chứng thực bản sao từ bản chính; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000đ/trang, tối đa thu không quá 100.000đ/bản

đồng/trang

2.000

 

 

 

 

 

- Chứng thực chữ ký

đ/trường hợp

10.000

 

 

 

 

II

ĐIỀU CHỈNH PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

 

 

 

 

01

Phí qua cầu

 

 

 

 

 

 

 

a)

Cầu phao Ô Xuyên

đ/lượt

 

100%

 

 

 

Hạt Giao thông huyện Gia Lộc

 

- Khách đi bộ

 

1.000

 

 

 

 

 

- Xe đạp

 

2.000

 

 

 

 

 

- Xe đạp điện, xe máy, xe máy điện

 

3.000

 

 

 

 

 

 

- Xe thô sơ súc vật kéo

 

6.000

 

 

 

 

 

 

- Súc vật trâu, bò, ngựa, bê, nghé

 

4.000

 

 

 

 

 

 

- Xe thô sơ người kéo

 

4.000

 

 

 

 

 

b)

Cầu phao dân sinh Kim Tân-Kim Khê, huyện Kim Thành

 

 

60%

 

40%

 

Hạt Giao thông huyện Kim Thành

 

- Khách đi bộ

đồng/ lượt

1.000

 

 

 

 

 

 

- Xe đạp

 

2.000

 

 

 

 

 

 

- Xe đạp điện, xe máy, xe máy điện

 

3.000

 

 

 

 

 

2

Phí đấu giá (Đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân)

đ/hồ sơ

 

100%

 

 

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

 

- Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

 

150.000

 

 

 

 

 

- Từ trên 500 triệu đồng

 

200.000

 

 

 

 

3

Lệ phí đăng ký cư trú

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương: 35%

- Xã, TT miền núi được để lại 100%

- Khu vực khác được để lại 70%

- Số còn lại nộp NSNN

Cơ quan thực hiện đăng ký, quản lý cư trú

a)

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

 

 

- Phường nội thành thành phố Hải Dương

đ/lần đăng ký

15.000

 

 

- Khu vực còn lại

đ/lần đăng ký

7.000

 

 

 

 

 

b)

Cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phường nội thành thành phố Hải Dương

đ/lần cấp

20.000

 

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

đ/lần cấp

10.000

 

 

 

 

 

 

* Riêng trường hợp do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phường nội thành thành phố Hải Dương

đ/lần cấp

10.000

 

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

đ/lần cấp

5.000

 

 

 

 

 

c)

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phường nội thành thành phố Hải Dương

đ/lần đính chính

8.000

 

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

đ/lần đính chính

4.000

 

 

 

 

 

 

* Không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

 

 

 

 

 

 

 

* Miễn lệ phí đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp GCN nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

 

 

 

 

 

 

 

4

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 

 

100%

 

 

 

- Sở Xây dựng thu đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử- văn hoá, công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND tỉnh quy định.

 

 

- Cấp phép xây dựng công trình (trừ nhà ở riêng lẻ của nhân dân thuộc đối tượng phải có giấy phép)

đ/1giấy phép

150.000

 

 

 

 

 

- Gia hạn giấy phép xây dựng

đ/ lần

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các quy định khác về thu, nộp, quản lý, sử dụng thực hiện theo Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Hải Dương và các quy định hiện hành./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu117/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu117/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýBùi Thanh Quyến
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực19/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương

           • 09/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực