Nghị quyết 118/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 118/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 118/2006/NQ-HĐND mức thu quỹ đền ơn đáp nghĩa Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2006/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 6325/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh mức thu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và quy định việc hoàn trả nợ vay xây dựng nhà tình nghĩa; Báo cáo thẩm tra số 104/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa gồm các nội dung sau:

1. Mức thu: tối thiểu 10.000 đồng/người/năm và không hạn chế mức tối đa.

2. Đối tượng được vận động:

a) Công dân Việt Nam đang làm việc tại:

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

- Cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học, thể dục - thể thao và các ngành sự nghiệp khác.

b) Người Việt Nam làm việc, học tập và sinh sống ở nước ngoài;

c) Người làm nghề tự do;

d) Các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam.

3. Các đối tượng không thuộc diện vận động:

a) Người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam;

b) Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

c) Người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội;

đ) Học sinh, sinh viên đang học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp, Trung cấp nghề và các Trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề;

e) Người có tên trong sổ hộ nghèo.

4. Tổ chức thu, quản lý và sử dụng: thực hiện đúng chương III, IV và V Nghị định 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá VII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số 31/2001/NQ/HĐND.K6 ngày 19 tháng 7 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang - Khóa VI ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (HN);
- VP Quốc hội, VP Chính phủ (HN);
- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH (HN);
- Vụ Công tác đại biểu thuộc VPQH (HN);
- Bộ Tư pháp (HN);
- Cơ quan Thường trực Bộ Nội vụ (TP.HCM);
- Vụ IV thuộc VPCP (TP. HCM);
- UB về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND, UBMTTQ tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Sở, ngành tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị TG;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu118/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 118/2006/NQ-HĐND mức thu quỹ đền ơn đáp nghĩa Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 118/2006/NQ-HĐND mức thu quỹ đền ơn đáp nghĩa Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu118/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành08/12/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 118/2006/NQ-HĐND mức thu quỹ đền ơn đáp nghĩa Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 118/2006/NQ-HĐND mức thu quỹ đền ơn đáp nghĩa Tiền Giang

           • 08/12/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực