Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Nội dung toàn văn Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh tiêu chuẩn đô thị loại V


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRUNG TÂM HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 547/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại V theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 119/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2014
Ngày hiệu lực 30/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh tiêu chuẩn đô thị loại V


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh tiêu chuẩn đô thị loại V
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 119/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành 20/12/2014
Ngày hiệu lực 30/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh tiêu chuẩn đô thị loại V

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh tiêu chuẩn đô thị loại V

  • 20/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực