Nghị quyết 119/NQ-HĐND

Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 công trình cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét Tờ trình số 395/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 1.112 công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 2.626,30 ha (Phụ lục 1), trong đó:

1. Có 657 công trình, dự án với tổng diện tích 1.182,63 ha thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2018 chuyển tiếp thực hiện trong năm 2019 (Phụ lục 1a).

2. Có 455 công trình, dự án với tổng diện tích 1.443,62 ha mới phát sinh thực hiện trong năm 2019 (Phụ lục 1b).

Điều 2. Thông qua danh mục 723 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 957,78 ha, gồm 804,52 ha đất trồng lúa, 153,26 ha đất rừng phòng hộ (Phụ lục 2), trong đó:

1. Có 372 công trình, dự án với tng diện tích 588,82 ha gồm 454,89 ha đt trồng lúa, 133,93 ha đất rừng phòng hộ thuộc danh mục công trình dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 chuyển tiếp thực hiện trong năm 2019 (Phụ lục 2a).

2. Có 351 công trình, dự án với tổng diện tích 368,96 ha, gồm 349,63 ha đất trồng lúa, 19,33 ha đất rừng phòng hộ mới phát sinh thực hiện trong năm 2019 (Phụ lục 2b).

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát danh mục các công trình, dự án cn thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã đưa vào danh mục nhưng sau 3 năm mà chưa thực hiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra khỏi danh mục.

2. Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nếu có các công trình, dự án quan trọng, cấp bách có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội cần đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cn thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này, các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
-
Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh;
- Đại bi
u HĐND tỉnh;
- C
ác VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Thông tin VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu119/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực13/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 công trình cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 công trình cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu119/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực13/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 công trình cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 119/NQ-HĐND 2018 công trình cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hà Tĩnh

         • 13/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực