Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 6


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 6
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các Báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân, các Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí các Báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân. Nhất trí thông qua các Báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận năm 2007; mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận có ý kiến như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007:

Năm 2007, tuy tình hình kinh tế - xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, giá cả vật tư biến động liên tục, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự điều hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận cùng sự nỗ lực của các phòng, ban, Mặt trận, các đoàn thể, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đã khắc phục khó khăn, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành vượt 08/10 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đề ra: tổng doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 28,03% so với năm 2006 (chỉ tiêu tăng trên 18%), giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 12,86% so với năm 2006 (chỉ tiêu tăng trên 10%), tổng thu ngân sách nhà nước đạt 102,27% kế hoạch, thu ngân sách địa phương đạt 103,92% kế hoạch, chi ngân sách địa phương đạt 100,66%, giới thiệu, giải quyết việc làm cho 11.325 lao động (kế hoạch là 10.000 lao động), hoàn thành công tác giảm hộ nghèo theo tiêu chí 6.000.000 đồng/người/năm, 13/14 phường hoàn thành công tác phổ cập bậc trung học.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại như: thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạt 92,98% kế hoạch; việc triển khai thực hiện các công trình, thanh quyết toán, giải ngân công trình chậm do việc lập, trình, duyệt các dự án phải bổ sung, điều chỉnh, giá vật tư biến động, việc xét duyệt hồ sơ gặp nhiều khó khăn; công tác cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất chưa đạt yêu cầu do có nhiều quy định thay đổi; tình trạng ngập nước, vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường chậm khắc phục; chỉ tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên chưa đạt theo kế hoạch đề ra (kế hoạch: 0,75%, thực hiện: 0,83%); công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu do thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, sự phối hợp giữa một số ngành từng lúc, từng nơi chưa đồng bộ, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn gây phiền hà nhân dân và tổ chức; tình hình phạm pháp hình sự tăng 30,55% so với năm 2006, đấu tranh khám phá án chỉ đạt 47,51%, các loại án giết người, trộm cắp tăng cao, tội phạm ma túy, mại dâm, cờ bạc vẫn còn tiềm ẩn.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2008

1. Mục tiêu:

Tiếp tục giữ vững, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; duy trì trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý đô thị; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo, chương trình cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao mức sống của người dân; triển khai thực hiện tốt chủ đề “Năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tiếp tục thực hiện chương trình chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chương trình cải cách hành chính; đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tăng cường quốc phòng, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng trên 18% so với năm 2007.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trên 10% so với năm 2007.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 461,220 tỷ đồng.

- Thu ngân sách địa phương (chưa kể nguồn vốn xây dựng cơ bản do Thành phố phân cấp): 165,541 tỷ đồng.

- Chi ngân sách địa phương (chi thường xuyên): 165,541 tỷ đồng.

- Phê duyệt và tổ chức công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, quy hoạch hẻm trên địa bàn quận.

- Duy trì và nâng cao kết quả công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục, có 14/14 phường hoàn thành phổ cập bậc trung học.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo, phấn đấu giảm hộ nghèo toàn diện và bền vững; nợ quá hạn Quỹ Xóa đói giảm nghèo dưới 5%.

- Giới thiệu, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,1‰.

- Phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và nâng cao tỷ lệ đấu tranh khám phá án so với năm 2007; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững địa bàn không có điểm, tụ điểm về ma túy, không có điểm tổ chức mại dâm.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng: “Thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình hành động chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chống thất thu các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách; nâng cao hiệu quả công tác ủy nhiệm thu và hoạt động Hội đồng tư vấn thuế phường.

3. Chống thất thoát trong đầu tư xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tăng cường công tác giám sát đầu tư xây dựng của cộng đồng. Kiến nghị và phối hợp với các Sở - ngành thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng để triển khai các dự án trọng điểm và triển khai thực hiện các công trình giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn quận.

4. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đô thị; củng cố tổ chức bộ máy, quy trình kiểm tra nội nghiệp, ngoại nghiệp bản vẽ nhà đất, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất. Hoàn tất công tác lập và điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, công tác quy hoạch hẻm, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao; thực hiện tốt các chính sách xã hội; giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo.

6. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận người chấp hành tốt thời gian sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu ba giảm. Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2008 “Năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

7. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhân dân và tổ chức. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

8. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự - dân sự đảm bảo đúng luật định; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo hoạt động tư pháp thực hiện đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan hữu quan.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007./.

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 6


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 6
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Thọ
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 6

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 quận 6

            • 19/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực