Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ đã được thay thế bởi Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND chính sách thu hút hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚT CÁN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO VÀ NGHỆ NHÂN VỀ LÀM VIỆC TẠI LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tố chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 92/TTr - UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 34/BC - BPC ngày 17/10/2007 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 10,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức (cấp tỉnh, cấp huyện), bao gồm cả khối Đảng, đoàn thể và chính quyền.

1.2. Học sinh Trung học phổ thông đạt học lực giỏi trong 02 năm cuối cấp, tốt nghiệp loại giỏi (riêng học sinh là con em dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại khá; có điểm trung bình các môn học từ 7,5 trở lên); được tỉnh lựa chọn cử đi đào tạo đại học tại nước ngoài hoặc trúng tuyển vào các trường đại học hệ chính quy trong nước ở các lĩnh vực, chuyên ngành mà tỉnh đang cần và thiếu.

1.3. Sinh viên là người Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy; sinh viên ngoài tỉnh tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi theo các chuyên ngành mà tỉnh cần, có nguyện vọng công tác lâu dài tại Lào Cai.

1.4. Cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân ở tỉnh ngoài tình nguyện làm việc lâu dài tại Lào Cai (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II, Nghệ nhân bậc cao).

2. Phạm vi điều chỉnh:

2.1. Đào tạo sau đại học, lý luận Chính trị, quản lý nhà nước; tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực là học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh;

2.2. Thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghệ nhân có trình độ chuyên môn cao ngoài tỉnh về làm việc tại Lào Cai.

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

1. Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học:

1.1. Hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học tại nước ngoài:

a) Đối tượng được cử đi đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ) theo các chương trình học bổng toàn phần, tài trợ toàn bộ từ các dự án, đề án của các bộ, ngành trung ương hoặc của tỉnh; phải có cam kết chấp hành đúng theo các điều kiện, quy định của tỉnh khi được cử đi học theo các chương trình học bống toàn phần, tài trợ toàn phần từ các dự án, đề án của các bộ, ngành trung ương hoặc của tỉnh.

b) Đối tượng được cử đi đào tạo không theo các chương trình học bổng toàn phần, tài trợ từ các dự án, đề án của các bộ, ngành hoặc của tỉnh:

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ có trình độ Tiến sỹ: 50 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiếu số thì mức hỗ trợ là 55 triệu đồng).

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ có trình độ Thạc sỹ: 30 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số 35 triệu đồng).

c) Đối tượng được cử đi đào tạo, được tài trợ một phần kinh phí từ các chương trình đề án, dự án của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh; căn cứ vào mức tài trợ cụ thể của từng đề án, dự án, tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ thêm kinh phí, cụ thể:

- Đối với đào tạo Tiến sỹ:

+ Được dự án tài trợ dưới 50% thì tỉnh hỗ trợ: 30 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 35 triệu đồng).

+ Được dự án tài trợ trên 50% thì tỉnh hỗ trợ: 20 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 25 triệu đồng).

- Đối với đào tạo Thạc sỹ:

+ Được dự án tài trợ dưới 50% thì tỉnh hỗ trợ: 15 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 20 triệu đồng).

+ Được dự án tài trợ trên 50% thì tỉnh hỗ trợ: 10 triệu đồng (Nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 15 triệu đồng).

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử đi đào tạo trong nước:

a) Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo nghiên cứu sinh, sau khi nhận bằng Tiến sỹ được hỗ trợ: 30 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 35 triệu đồng).

b) Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Thạc sỹ, sau khi nhận bằng được hỗ trợ: 18 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiếu số thì mức hỗ trợ là 22 triệu đồng).

1.3. Cán bộ, viên chức ngành Y tế được cử đi đào tạo được hỗ trợ:

a) Bác sỹ chuyên khoa cấp I: 08 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 10 triệu đồng).

b) Bác sỹ chuyên khoa cấp II: 22 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ 25 triệu đồng).

2. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Lý luận chính trị, Quản lý nhà nước:

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo chương trình Cao cấp Chính trị, Cử nhân chính trị, Cử nhân Hành chính (văn bằng 2) tại chức ở tỉnh được hỗ trợ 02 triệu đồng cho cả khóa học.

3. Chính sách tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực là học sinh, sinh viên:

3.1. Sinh viên là người Lào Cai, sinh viên ngoài tỉnh tốt nghiệp các trường đại học hệ chính quy, đạt học lực giỏi trở lên theo các chuyên ngành mà tỉnh đang cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc - Xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thể dục – Thể thao, Thương mại - Du lịch, Công nghệ - Thông tin về công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), được ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ 10 triệu đồng khi được tuyển dụng.

3.2. Sinh viên là người Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá theo các chuyên ngành tỉnh đang cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc - xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thương mại - Du lịch, Công nghệ - Thông tin (cả trong nước và nước ngoài) về công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ 07 triệu đồng nếu công tác tại các xã vùng III; hỗ trợ 03 triệu đồng nếu công tác tại các xã vùng II khi được tuyển dụng.

3.3. Sinh viên là người Lào Cai, có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực III từ 03 năm trở lên trước khi đi học đại học hệ chính quy, sau khi tốt nghiệp tình nguyện về công tác tại các xã vùng III (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên) được ưu tiên xét tuyển, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ 07 triệu đồng khi được tuyển dụng.

3.4. Học sinh Trung học phổ thông là người Lào Cai đạt học lực giỏi trong 02 năm cuối cấp, tốt nghiệp loại giỏi (riêng học sinh là con em dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại khá; có điểm trung bình các môn học từ 7,5 trở lên), được tỉnh lựa chọn cử đi đào tạo đại học tại nước ngoài hoặc trúng tuyển vào các trường đại học hệ chính quy trong nước theo những chuyên ngành tỉnh đang thiếu và cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc - xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thương mại - Du lịch, Công nghệ - Thông tin, sau khi tốt nghiệp về công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), sẽ được tỉnh đài thọ như sau:

a) Đối với học sinh giỏi được cử đi học tại nước ngoài: Trợ cấp toàn bộ học phí, chi phí ăn, ở và đi lại cho cả khóa học theo quy định của pháp luật có liên quan.

b) Đối với học sinh giỏi được cử đi học trong nước: Trợ cấp toàn bộ học phí cho cả khóa học theo quy định hiện hành.

4. Chính sách thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghệ nhân có trình độ chuyên môn cao: Cán bộ, công chức, nghệ nhân ở tỉnh ngoài, có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với yêu cầu của tỉnh Lào Cai, có phẩm chất đạo đức và năng lực quản lý điều hành tốt, tình nguyện đến công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), căn cứ vào nhu cầu được ưu tiên tiếp nhận và bố trí vào những công việc phù hợp với ngành đào tạo và được trợ cấp 01 lần như sau:

4.1. Cán bộ có trình độ Tiến sỹ: 50 triệu đồng.

4.2. Cán bộ có trình độ Thạc sỹ: 30 triệu đồng.

4.3. Cán bộ, công chức ngành Y tế:

a) Bác sỹ chuyên khoa cấp II: 35 triệu đồng.

b) Bác sỹ chuyên khoa cấp I: 15 triệu đồng.

4.4. Nghệ nhân ở các chuyên ngành mà tỉnh đang cần: 35 triệu đồng.

III. NGUỒN KINH PHÍ:

Kinh phí để thực hiện Chính sách do ngân sách tỉnh đảm bảo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2007 và thay thế Nghị quyết số 22/2001/NQ-HĐND ngày 19/7/2001 của HĐND tỉnh Lào Cai.

 

 

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực29/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýSùng Chúng
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực29/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ