Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan ành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phụ cấp tiếp nhận trả kết quả cơ chế một cửa Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND chi cải cách hành chính Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phụ cấp tiếp nhận trả kết quả cơ chế một cửa Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 25/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 11 /BC-BPC ngày 02/12/2008 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 13 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau, như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức được quyết định phân công trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Mức phụ cấp

Các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp 200.000 đồng/người/tháng.

3. Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp cho cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị nào thì do cơ quan, đơn vị đó chi từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao và nguồn phí, lệ phí được trích để lại chi tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày10 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Website Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phụ cấp tiếp nhận trả kết quả cơ chế một cửa Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phụ cấp tiếp nhận trả kết quả cơ chế một cửa Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýVõ Thanh Bình
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phụ cấp tiếp nhận trả kết quả cơ chế một cửa Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phụ cấp tiếp nhận trả kết quả cơ chế một cửa Cà Mau