Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách nhà nước giáo viên mầm non ngoài biên chế đã được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách nhà nước giáo viên mầm non ngoài biên chế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12/2009/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỖ TRỢ PHỤ CẤP TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ THUỘC CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG, DÂN LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 16
(Ngày 08/12 - 09/12/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;
Căn cứ Quyết định 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;
Căn cứ Thông tư 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;
Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 1645/TTr-UBND ngày 02/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập, cụ thể như sau:

a) Hệ số 1,2 x Mức lương tối thiểu theo quy định/1 tháng/1 giáo viên có trình độ Đại học sư phạm;

b) Hệ số 1,0 x Mức lương tối thiểu theo quy định/1 tháng/1 giáo viên có trình độ Cao đẳng sư phạm;

c) Hệ số 0,8 x Mức lương tối thiểu theo quy định/1 tháng/1 giáo viên có trình độ Trung học sư phạm;

d) Hệ số 0,7 x Mức lương tối thiểu theo quy định/1 tháng/1 giáo viên có trình độ Sơ học sư phạm.

2. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 12/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2009
Ngày hiệu lực 01/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách nhà nước giáo viên mầm non ngoài biên chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách nhà nước giáo viên mầm non ngoài biên chế
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 12/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Đinh Văn Cương
Ngày ban hành 09/12/2009
Ngày hiệu lực 01/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách nhà nước giáo viên mầm non ngoài biên chế

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách nhà nước giáo viên mầm non ngoài biên chế