Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/NQ-HĐND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách năm 2012

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2012 là 854.161.801.008 đồng (Tám trăm năm mươi bốn tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm lẻ một nghìn, không trăm lẻ tám đồng); trong đó:

- Phần thu để lại ngân sách địa phương là 848.424.225.485 đồng (Tám trăm bốn mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn, bốn trăm tám mươi lăm đồng);

- Phần thu điều tiết về Trung ương là 5.737.575.523 đồng (Năm tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi ba đồng).

b) Tổng thu ngân sách địa phương là 4.544.710.933.757 đồng (Bốn nghìn năm trăm bốn mươi bốn tỷ, bảy trăm mười triệu, chín trăm ba mươi ba nghìn, bảy trăm năm mươi bảy đồng), trong đó:

- Không tính số thu từ ngân sách cấp trên cấp bổ sung cho ngân sách huyện và xã là 1.270.885.426.717 đồng (Một nghìn hai trăm bảy mươi tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn, bảy trăm mười bảy đồng);

- Ngân sách địa phương được hưởng là 2.062.882.473.213 đồng (Hai nghìn không trăm sáu mươi hai tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn, hai trăm mười ba đồng);

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 2.481.828.460.544 đồng (Hai nghìn bốn trăm tám mươi mốt tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn, năm trăm bốn mươi bốn đồng).

2. Quyết toán chi ngân sách năm 2012

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2012 là 5.517.618.506.708 đồng (Năm nghìn năm trăm mười bảy tỷ, sáu trăm mười tám triệu, năm trăm lẻ sáu nghìn, bảy trăm lẻ tám đồng);

Số đề nghị quyết toán là 4.246.733.079.991 đồng (Bốn nghìn hai trăm bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, không trăm bảy mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng); bao gồm cả chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý chi qua ngân sách, chi về chương trình mục tiêu quốc gia, chi từ nguồn vay đầu tư theo khoản 3, Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước; không bao gồm các khoản chi bổ sung ngân sách cho cấp dưới là 1.270.885.426.717 đồng (Một nghìn hai trăm bảy mươi tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn, bảy trăm mười bảy đồng) đã thể hiện trong số quyết toán của các cấp ngân sách.

3. Chênh lệch thu, chi ngân sách năm 2012

Phần chênh lệch thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 là 297.977.853.766 đồng (Hai trăm chín mươi bảy tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi ba nghìn, bảy trăm sáu mươi sáu đồng), trong đó:

- Ngân sách tỉnh là 219.450.644.913 đồng (Hai trăm mười chín tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm mười ba đồng);

- Ngân sách huyện, thành phố là 62.066.672.929 đồng (Sáu mươi hai tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn, chín trăm hai mươi chín đồng);

- Ngân sách xã, phường, thị trấn là 16.460.535.924 đồng (Mười sáu tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn, chín trăm hai mươi bốn đồng).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 12/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/12/2013
Ngày hiệu lực 23/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 Ninh Thuận
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 12/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành 18/12/2013
Ngày hiệu lực 23/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 Ninh Thuận

  • 18/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực