Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND về tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh cấp huyện Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TH
ÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆc tỔ chỨc Trung tâm hành chính công cẤp tỈnh, cẤp huyỆn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 108/TTr - UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo thẩm tra số 19/BC-BPC ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủ trương về tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình với các nội dung sau:

- Tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện khi có đủ các điều kiện bảo đảm hoạt động đạt yêu cầu về chất lượng và hiệu quả;

- Thẩm quyền thành lập và quản lý hoạt động Trung tâm hành chính công theo quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước ở từng cấp;

- Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm hành chính công theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định liên quan.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- TT huyện ủy, thành ủy, TT.HĐND, UBND các huyện, T.phố;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2015
Ngày hiệu lực05/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh cấp huyện Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh cấp huyện Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành25/06/2015
        Ngày hiệu lực05/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh cấp huyện Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh cấp huyện Thái Bình

           • 25/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực