Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND8

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND8 về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND8 chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011 /TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Sau khi xem xét Tơ trình số 1889/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới.

b) Xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới.

c) Ban Phát triển ấp thuộc các xã xây dựng nông thôn mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thành lập.

d) Trưởng ban, Phó trưởng ban và thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập.

2. Mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ huyện, thị xã được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng);

b) Hỗ trợ xã được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

c) Hỗ trợ hàng tháng cho Ban Phát triển ấp thuộc các xã xây dựng nông thôn mới để chi cho các hoạt động của Ban: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng)/tháng.

d) Hỗ trợ hàng tháng cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới ở cấp xã theo các mức sau:

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban: 0,4 lần mức lương cơ sở.

- Thành viên: 0,3 lần mức lương cơ sở.

3. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh theo phân cấp hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, CV.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2015/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND8 chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND8 chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2015/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýPhạm Văn Cành
        Ngày ban hành21/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND8 chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND8 chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Bình Dương

            • 21/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực