Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Xét Tờ trình s 1883/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm:

1. Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải), mức chi: 150.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.

2. Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải), mức chi: 50.000 đồng/tổ hòa giải/tháng có vụ việc phát sinh.

3. Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên, mức chi: 50.000 đồng/người/buổi (tối đa không quá 03 người).

4. Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên, mức chi: 5.000 đồng/người/buổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Tài chính;
- BTV Tỉnh y;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại bi
u HĐND tỉnh;
- Các sở Tư pháp
, Tài chính;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Hà Nam

            • 19/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực