Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 8895/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:

1. Bổ sung 17 dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức vốn bố trí là 110,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm)

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi giao vốn.

2. Bổ sung 17 dự án quan trọng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức vốn bố trí là 800 tỷ đồng từ các nguồn vốn: dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vượt thu, quỹ phát triển đất, vốn sự nghiệp di tích, vốn ứng trước ngân sách tỉnh.

(Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm)

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn tất các thủ tục đầu tư và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mức bố trí vốn cho từng dự án trước khi giao vốn.

3. Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

(Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư phap;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, Tp.Huế;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử TT. Huế;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý
(Kèm theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Th. gian
KC-HT

Năng lực thiết kế

Quyết định chủ trương đầu tư

Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

Ghi chú

 

Số QĐ chủ trương; ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu tư

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

249.641

110.500

 

 

I

Nông nghiệp, Hạ tầng NT

 

 

 

 

6.080

5.500

 

 

1

Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà

H.Trà

2019-2020

1,1ha; 30 hộ

2313 ngày 17/10/2018

6.080

5.500

 

 

II

Thủy lợi

 

 

 

 

 68.000

 5.000

 

 

1

Sửa chữa đập ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long

P.Vang

2020-2023

 

88 ngày 28/7/2016

68.000

5.000

 

 

III

Giao thông

 

 

 

 

43.395

15.500

 

 

1

Đường liên xã Phong Chương - Phong Bình

P.Điền

2019-2021

6 km

1712 ngày 01/9/2015

31.958

10.000

 

 

2

Đường Nguyễn Cảnh Chân, thị trấn Phú Lộc

P.Lộc

2020-2021

802m

2023 ngày 5/10/2015

10.937

5.000

 

 

3

Đường dân sinh thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, Phú Vang

P.Vang

2019

130m

2245 ngày 11/10/2018

500

500

 

 

IV

Văn hoá:

 

 

 

 

40.110

28.000

 

 

1

Di dời và nâng cấp Bảo tàng lịch sử tỉnh tại địa điểm 268 Điện Biên Phủ

Huế

2020-2021

 

2321 ngày 17/10/2018

14.263

 12.000

 

 

2

Camera lưu động, cần cầu camera, thiết bị bổ sung cho xe truyền hình lưu động và nguồn điện dự phòng (UPS)

Huế

2019-2020

 

2492 ngày 30/10/2015

19.582

 10.000

 

 

3

Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của cơ quan Đảng

Huế

2019-2020

 

 

6.265

6.000

 

 

V

Giáo dục đào tạo

 

 

 

 

71.150

42.500

 

 

1

Trường THCS Vinh Thanh

P.Vang

2019-2020

 

2357 ngày 20/10/2018

5.500

4.000

 

 

2

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Huế

2018-2020

3 tầng

1461 ngày 28/6/2016

6.869

6.000

 

 

3

Trường Mầm non Đại Thành

P.Lộc

2016-2020

KH, PCN

2061 ngày 17/9/2018

 4.272

3.500

 

 

4

Trường THPT Hai Bà Trưng

Huế

2018-2020

1.719HS

2655 ngày 12/11/2018

24.764

8.000

 

 

5

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ(giai đoan 1)

Huế

2018-2020

1.235HS

2314 ngày 17/10/2018

21.403

14.000

 

 

6

Xây dựng 08 phòng học trường Tiểu học số 1 Hương Chữ

H.Trà

2019-2020

8PH

2218 ngày 8/10/2018

8.342

7.000

 

 

VI

Quản lý Nhà nước

 

 

 

 

 17.386

 11.000

 

 

1

Trụ sở HĐND và UBND xã Phong Hòa

P.Điền

2019-2020

 

 

 7.500

6.500

 

 

2

Trụ sở HĐND và UBND xã Lộc Tiến

P.Lộc

2019-2021

650m2

2118 ngày 15/10/2015

 9.886

4.500

 

 

VII

An ninh Quốc phòng

 

 

 

 

3.520

3.000

 

 

1

Nâng cấp hạ tầng cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Huế

2019-2020

1,5ha

2211 ngày 8/10/2018

3.520

3.000

 

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC DỰ ÁN QUAN TRỌNG BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý
(Kèm theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Danh mục dự án đầu tư

Địa điểm xây dựng

Th. Gian
KC-HT

Quy mô
đầu tư

Quyết định phê duyệt
chủ trương đầu tư

Quyết định phê
duyệt dự án

Kế hoạch
2019-2020

Ghi chú

 

Số QĐ; ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Số QĐ; ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu tư

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

4.485.802

 

4.485.802

800,000

 

 

A.

Dự án phục vụ thực hiện dự án Mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài; đô thị thông minh và dự án quan trọng khác

 

 

 

 

489.531

 

489.531

200,000

Ngân sách tỉnh ứng trước và nguồn huy động hợp pháp khác (dự phòng, vượt thu...)

 

I.

Dự án Đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng nghĩa trang phục vụ thực hiện dự án Mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài

 

 

 

 

198.805

 

198.805

 

 

 

a.

Dự án Đền bù, giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

143.385

 

143.385

 

 

 

1

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

H.Thủy

2019-2020

47,22ha, nơi đến Đại đội C594: 7,5ha

 1960 ngày 06/9/2018
2265 ngày 12/10/2018

125.615

 2459 ngày 29/10/2018

125.615

 

Ngân sách tỉnh ứng trước để thực hiện. Nhà đầu tư sẽ hoàn trả theo cam kết

 

2

Bồi thường hoàn trả và tái định cư giải tỏa các hộ dân dọc Quốc lộ 1A trước cổng vào Cảng hàng không

H.Thủy

2019-2020

8ha

 

17.770

 

17.770

 

 

 

b.

Dự án xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang

 

 

 

 

55.420

 

55.420

 

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Chiết Bi, xã Thủy Tân (giai đoạn 1)

H.Thủy

2019-2020

4,8HA

 

45.449

 

45.449

 

 

 

2

Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang xã Thủy Phù(giai đoạn 1)

H.Thủy

2019-2020

10ha

 2322 ngày 18/10/2018

9.971

 

9.971

 

 

 

II

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ giải tỏa tái định cư các dự án trong khu làng Đại học Huế.

 

 

 

 

162.006

 

162.006

 

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế(khu đất tách từ đất Đại học Huế)

Huế

2016-2020

7,67ha; 457 lô

 21 ngày 7/3/2016

131.065

 

131.065

 

 

 

2

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế(diện tích 2,4 ha)

Huế

2016-2020

2,4ha; 131 lô

349 ngày 01/3/2016

30.941

 

30.941

 

 

 

III

Dự án Đô thị thông minh

 

 

 

 

89.000

 

89.000

 

 

 

1

Dự án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

Huế

2019-2020

 

174 ngày 24/10/2018

69.000

 

69.000

 

 

 

 -

 Xây dựng kiến trúc ICT đô thị thông minh

 

 

 

 

3.500

 

 

 

 

 

 -

Nâng cấp hoàn thiện hạ tầng dùng chung phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh

 

 

 

 

18.000

 

 

 

 

 

 -

Triển khai hệ thống đảm bảo an toàn thông tin hạ tầng, dịch vụ đô thị thông minh

 

 

 

 

5.500

 

 

 

 

 

 -

Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

 

 

 

 

6.000

 

 

 

 

 

 -

Xây dựng hệ sinh thái Y tế thông minh

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

 -

Xây dựng hệ sinh thái Giáo dục thông minh

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 -

Xây dựng hệ sinh thái Du lịch thông minh

 

 

 

 

3.400

 

 

 

 

 

 -

Đầu tư hệ thống cảm biến phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh

 

 

 

 

24.500

 

 

 

 

 

 -

Nâng cấp hệ thống thông tin doanh nghiệp

 

 

 

 

1.600

 

 

 

 

 

 -

Xây dựng Cổng thông tin dịch vụ đô thị thông minh

 

 

 

 

1.500

 

 

 

 

 

2

Dự án Hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

Huế

2019-2020

 

2292 ngày 15/10/2018

20.000

 

20.000

 

 

 

 -

Xây dựng hệ thống dự phòng nóng hạ tầng dùng chung tỉnh

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 -

Xây dựng Hệ thống thông tin Văn phòng điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

 -

Nâng cấp Cổng dịch vụ công

 

 

 

 

7.000

 

 

 

 

 

 -

Chuẩn hóa hệ thống thông tin Kết nối với người dân, doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

 -

Nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông chính quyền điện tử

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

IV

Dự án khác

 

 

 

 

39.720

 

39.720

 

 

 

1

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế

Khu E, AVD

 2019-2020

2500m2

 160 ngày 10/10/2018

39.720

 

39.720

 

 

 

B.

Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ di dời khu vực I Kinh thành Huế

 

 

 

 

3.796.255

 

3.796.255

400,000

Vốn SN di tích và vốn vay kho bạc NN

 

1

GPMB khu vực I di tích Kinh thành Huế

Huế

2018-2020

 

 1918 ngày 14/9/2011

2.735.000

 1918 ngày 14/9/2011

2.735.000

 

GĐ 1: 1.880 tỷ đồng

 

2

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư khu vực I di tích Kinh thành Huế (KV 1)

Huế

2018-2020

4,9ha

187 ngày 30/10/2018

52.747

 

52.747

 

 

 

3

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư khu vực I di tích Kinh thành Huế (KV 2)

Huế

2018-2020

4,9ha

188 ngày 30/10/2018

66.508

 

66.508

 

 

 

4

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư khu vực I di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 3)

Huế

2019-2021

61,7ha

 

942.000

 

942.000

 

 

 

C.

Dự án GPMB phục vụ kêu gọi đầu tư

 

 

 

 

200.016

 

200.016

200.000

Vay Quỹ Phát triển

 

1

Dự án GPMB khu Công nghệ cao thuộc khu B-An Vân Dương

H.Thủy

2019-2020

39,6ha

 

69.322

 

69.322

 

Đã trình UBND tỉnh phê duyệt DM DA phục vụ PT KT-XH và DM kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

 

2

Giải toả mồ mả khu vực nằm trong công viên cây xanh (CV1) thuộc khu B - đô thị mới An Vân Dương

H.Thủy

2019-2020

1,86 ha

 

17.955

 

17.955

 

Đã trình UBND tỉnh phê duyệt CTĐT

 

3

Dự án dự án Giải phóng mặt bằng và tái định cư khu đất có ký hiệu OTM1 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương

Huế

2019-2020

2,1ha

 

32.685

 

32.685

 

Đã trình UBND tỉnh phê duyệt CTĐT

 

4

Dự án Thành phố giáo dục quốc tế, thuộc khu E, Đô thị mới An Vân Dương

H.Thủy

2019-2020

42,58ha

 

80.054

 

80.054

 

Đã trình UBND tỉnh phê duyệt DM DA phục vụ PT KT-XH và DM kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực20/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực