Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về định mức phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/NQ-ND

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐNH ĐNH MC PHÂN B, NI DUNG CHI VÀ MC CHI BO ĐM TRT T AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐA BÀN TNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngậy 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức phân bổ, nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra s 102/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định định mức phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ban An toàn giao thông tỉnh.

2. Công an tỉnh.

3. Sở Giao thông vận tải.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

5. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Cà Mau.

6. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc lập, phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Định mức phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương b sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông

1. Phân bổ 70% (bảy mươi phần trăm) trên tỷ lệ số thu xử phạt của từng cấp cho Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố.

2. Phân bổ 10% (mười phần trăm) trên tỷ lệ số thu xử phạt của cấp tỉnh cho Sở Giao thông vận tải (Thanh tra giao thông) để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Phân bổ 20% (hai mươi phần trăm) trên tỷ lệ số thu xử phạt của cấp tỉnh cho Ban An toàn giao thông tỉnh; phân bổ 30% (ba mươi phần trăm) trên tỷ lệ số thu xử phạt của từng huyện, thành phố cho Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố để thực hiện chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương và một số nhiệm vụ chi đặc thù như thăm hỏi nạn nhân tai nạn giao thông; hỗ trợ khi huy động các lực lượng khác (ngoài lực lượng công an, thanh tra giao thông) để tham gia giải quyết khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông; thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương.

Điều 4. Nội dung chi và mức chi

1. Nội dung chi và mức chi: Thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 4 Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định chế độ, định mức chi hiện hành.

2. Một số nội dung và mức chi đc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

a) Chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông

Trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: Chi hỗ trợ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/người bị tử vong và 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/người bị thương nặng;

Trong dịp Tết Nguyên đán, “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”: Chi thăm hỏi 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/người đối với nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

b) Chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ, công chức tham gia bảo đm trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm (sau 22 giờ): 100.000 đng (một trăm nghìn đồng)/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên).

c) Chi hỗ trợ các lực lượng khác được huy động tham gia giải quyết khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông: cấp tỉnh: 150.000 đng (một trăm năm mươi nghìn đồng)/người/ngày; cấp huyện: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/người/ngày.

d) Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ, chiến sỹ, công chức bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Tùy theo tính cht, mức độ thương tật, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi không quá 02 (hai) lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cơ quan hành chính sự nghiệp/người.

đ) Chi hỗ trợ cho các tổ, đội đi tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuê mướn địa điểm để đóng trạm tại địa phương: 4.000.000 đồng (bn triệu đồng)/địa bàn/tháng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(01/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (01/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Cà Mau

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực