Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Xét Tờ trình số 2964/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 405/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Chính sách này áp dụng trong phạm vi xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học và đệm lót sinh học phục vụ xử lý chất thải trong chăn nuôi tại 05 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) và 2 quận (12, Thủ Đức) của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăn nuôi có đầu tư công trình xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường (sau đây gọi là hộ chăn nuôi) trên địa bàn 5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) và 2 quận (12, Thủ Đức) của Thành phố Hồ Chí Minh, không áp dụng trên đối tượng là các hộ, cá nhân chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp.

3. Mức vay xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi:

a) Mức vay tối đa để xây dựng mới công trình khí sinh học hoặc làm mới đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi là 12.000.000 đồng/công trình/hộ.

b) Mức vay tối đa để sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học hoặc đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi là 6.000.000 đồng/công trình/hộ.

4. Thời hạn vay xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi tối đa là 36 tháng.

5. Lãi suất cho vay bằng 0%.

6. Nguồn vốn cho vay: Từ nguồn ngân sách Thành phố cấp vốn cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước để ủy thác sang Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện cho vay.

7. Chi phí quản lý vốn cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là đơn vị thực hiện cho vay: Vận dụng thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về phí quản lý đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội theo từng thời kỳ.

8. Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

2. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh, Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện liên quan giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018/.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố: CT, các PCT;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận - huyện;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP;
- Trung tâm công báo thành phố;
- Lưu: VT, (P.TH-Tú)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành12/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi Hồ Chí Minh

            • 12/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực