Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP MI (ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU TI VIT NAM) GIẤY ĐĂNG KÝ KÈM THEO BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GII ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

(Ngày 06 tháng 10 năm 2019)

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn một s điu của Luật Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư s 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định v đăng ký xe;

Căn cứ Thông tư s 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí lệ phí đăng ký, cp bin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Xét Tờ trình s 3490/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 về mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển s phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh; Báo cáo thm tra s: 552/BC-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành ph tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Mức thu:

Đơn vị tính: đng/lần/xe

Số TT

Chỉ tiêu

Mức thu

1

Ô tô, trừ xe ô tô chngười từ 9 chỗ trở xuống áp dụng theo điểm 2 mục này

500.000

2

Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống

20.000.000

3

Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời

200.000

4

Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ)

 

a

Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống

1.000.000

b

Trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng

2.000.000

c

Trị giá trên 40.000.000 đồng

4.000.000

Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Các trường hợp được miễn lệ phí thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Số tiền lệ phí thu được nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đi, bổ sung (nếu có).

4. Tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này có hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn thành phố và đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tchức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 06 tháng 10 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về Phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển sphương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phHồ Chí Minh./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;

- y ban nhân dân thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- V
ăn phòng UBND thành phố;
- Thủ trư
ng các sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, (P.CTHĐ-Tú).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2019
Ngày hiệu lực17/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(21/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Lệ
       Ngày ban hành06/10/2019
       Ngày hiệu lực17/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tuần trước
       (21/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số Hồ Chí Minh

           • 06/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực