Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND mức chi phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Long An, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Thực hiện quyết định s 901/QĐ-BTC ngày 13/6/2018 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư s 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Thông tư s 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, b sung một số Điều của Thông tư s 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một s nội dung chi, mức chi việc sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thm tra s 665/BC-HĐND ngày 14/10/2019 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua quy định một số nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An, cụ th:

1. Phm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy đnh việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An.

Các nội dung, mức chi khác phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018, Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính và các quy định về chế độ công tác phí, hội nghị, tập huấn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thi đua khen thưởng;... được triển khai trên địa bàn tỉnh.

2. Đi tượng áp dụng

a) Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Công an tỉnh và y ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các huyn, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện).

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

c) Các lực lượng trực tiếp tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung chi, mức chi

a) Chi hỗ trợ các đối tượng làm nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

- Hỗ trợ lực lượng Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã), lực lượng dân phòng, dân ph, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng đoàn viên thanh niên làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong các khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao và các khung giờ cao điểm, các ngày nghỉ cuối tuần, các ngày nghỉ Lễ, Tết: chi 100.000 đồng/người/ca (thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 4 giờ trở lên).

- Hỗ trợ lực lượng tình nguyện viên tham gia sơ cấp cứu cho người bị nạn trong các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An: chi 300.000 đồng/người/ca (thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 4 giờ trở lên).

b) Chi hỗ trợ lập báo cáo thống kê, theo dõi, phân tích số liệu tai nạn giao thông (báo cáo tháng, định kỳ, báo cáo đợt cao điểm, đột xuất) phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

- Cấp tỉnh: chi 500.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Cấp huyện: chi 400.000 đồng/đơn vị/tháng.

c) Chi vận hành số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Cấp huyện: 200.000 đồng/đơn vị/tháng.

d) Chi xây dựng các chương trình, đề án về bảo đảm TTATGT, nhân rộng các mô hình điểm về bảo đảm TTATGT:

- Cấp tỉnh: 500.000 đồng/văn bản.

- Cấp huyện: 300.000 đồng/văn bản.

- Cấp xã: 200.000 đồng/văn bản.

đ) Chi xây dựng kế hoạch, kiểm tra, biện pháp phối hợp với các ban ngành và chính quyền các cấp (bao gồm cấp xã) trong việc thực hiện các biện pháp vbảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông, nhân rộng các mô hình đim về bảo đảm TTATGT (Xây dựng kế hoạch, mời các ngành liên quan, thành lập đoàn kiểm tra, báo cáo, đề xuất phương hướng xử lý):

- Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/cuộc, trong đó: Trưởng đoàn là 150.000 đồng/buổi, Thành viên là 100.000 đồng/buổi.

- Cấp huyện: 1.200.000 đồng/cuộc, trong đó: Trưởng đoàn là 120.000 đồng/buổi, Thành viên là 80.000 đồng/buổi.

- Cấp xã: 1.000.000 đồng/cuộc, trong đó: Trưởng đoàn là 80.000 đồng/buổi, Thành viên là 60.000 đồng/buổi.

e) Chi hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo, tập huấn triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác bảo đảm TTATGT; tập huấn về công tác đảm bảo TTATGT thực hiện theo quy định tại Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

f) Đối với các nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy đnh, Trưởng Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mức chi phù hợp với hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ trong phạm vi dự toán được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Nguồn kinh phí

a) Ngân sách địa phương btrí từ nguồn chi các hoạt động kinh tế theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

b) Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

c) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

5. Định mức phân b kinh phí

Căn cứ vào tình hình thu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông của các địa phương, tỷ lệ phân bổ kinh phí an toàn giao thông (do Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh) năm 2019 trở về sau đối với Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông 15 huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau:

a) Phân bổ 70% kinh phí an toàn giao thông cho Công an tỉnh (bao gồm cả công an các huyện, thị xã, thành phố).

b) Phân bổ 30% còn lại của kinh phí an toàn giao thông cho Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:

- Đối với huyện Bến Lức, huyện Đức Hòa và Thành phố Tân An: mỗi địa phương 2,5%.

- Đối với huyện Cần Giuộc, huyện Tân Thạnh, huyện Cần Đước, huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa và Thị xã Kiến Tường: mỗi địa phương 2%.

- Đối với huyện Tân Trụ, huyện Châu Thành, huyện Mộc Hóa: mỗi địa phương 1,8%.

- Đối với huyện Đức Huệ, huyện Vĩnh Hưng, huyện Tân Hưng: mỗi địa phương 1,7%.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 29/10/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2019./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP. QH, VP. CP (TP.HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c);
- Các Bộ: Tài chính; Giao thông vận tải;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư ph
áp;
- TT. T
nh ủy (b/c);
- Đại biểu QH đơn vị t
nh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành ph
;
- VP. Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công t
nh (đăng công báo);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực11/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND mức chi phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND mức chi phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýPhạm Văn Rạnh
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực11/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND mức chi phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông Long An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND mức chi phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông Long An

           • 29/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực