Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND phân bổ kinh phí ngân sách từ xử phạt lĩnh vực giao thông Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪ NGUỒN THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 thng 01 năm 2018 của Bộ Tài chnh quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21 thng 05 năm 2019 của Bộ Tài chnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chnh quy định việc quản lý và sử dụng kinh ph bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 07 thng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung c mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chnh trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Bo co thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng Công an tỉnh và các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, vi những nội dung cụ th như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng Công an tỉnh và các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Công an tỉnh;

b) Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh;

c) Ban An toàn giao thông tỉnh; Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố.

d) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Mức phân bổ

a) Phân bổ 70% cho lực lượng Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

b) Phần kinh phí 30% còn lại được phân bổ như sau:

- Phân bổ 10% cho Ban An toàn giao thông tỉnh để thực hiện chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

- Phân bổ 10% cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải để thực hiện chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

- Phân bổ 10% cho Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2.

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 và áp dụng từ niên độ ngân sách 2020 trở về sau./.

 


Nơi nhận:
- y ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công an;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND phân bổ kinh phí ngân sách từ xử phạt lĩnh vực giao thông Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND phân bổ kinh phí ngân sách từ xử phạt lĩnh vực giao thông Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLâm Văn Mẫn
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực16/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND phân bổ kinh phí ngân sách từ xử phạt lĩnh vực giao thông Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND phân bổ kinh phí ngân sách từ xử phạt lĩnh vực giao thông Sóc Trăng

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực