Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2017 về điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Công văn số 8032/BTC-NSNN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc thông báo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Công văn số 13564/BTC-QLN ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc xử lý số liệu chi chuyển giao ngân sách Trung ương nguồn vốn nước ngoài năm 2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 9041/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Nghệ An như sau:

1. Giảm số thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương năm 2015, số tiền: 275.536.239.000 đồng.

2. Giảm số chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương năm 2015, số tiền: 275.536.239.000 đồng.

3. Sau khi điều chỉnh giảm các khoản theo Khoản 1, Khoản 2 nêu trên, số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Nghệ An, như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước:

24.694.632.173.640

đồng

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

23.511.123.342.435

đồng

Bao gồm:

 

 

1.1. Thu ngân sách tỉnh

20.123.406.871.047

đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ NSTW

12.390.459.503.971

đồng

1.2. Thu ngân sách huyện:

13.314.627.964.920

đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.793.892.938.812

đồng

1.3. Thu ngân sách xã:

3.658.341.484.653

đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.791.360.039.373

đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

23.257.774.782.161

đồng

Bao gồm:

 

 

2.1. Ngân sách tỉnh:

20.122.604.107.308

đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới

10.793.892.938.812

đồng

2.2. Ngân sách huyện:

13.224.425.653.227

đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.791.360.039.373

đồng

2.3. Ngân sách xã:

3.495.997.999.811

đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:

253.348.560.274

đồng

Bao gồm:

 

 

3.1. Kết dư ngân sách tỉnh:

802.763.739

đồng

3.2. Kết dư ngân sách huyện:

90.202.311.693

đồng

3.3. Kết dư ngân sách xã:

162.343.484.842

đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Sơn
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An

            • 20/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực