Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2019 về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện cho vay do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH ĐỂ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM THỰC HIỆN CHO VAY

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX , KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ;

Xét Tờ trình số 3792/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam đầu tư trực tiếp và cho vay; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện cho vay:

1. Lĩnh vực năng lượng, môi trường

a) Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời. b) Nước sinh hoạt, xử lý rác thải, nước thải;

2. Lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp phụ trợ

a) Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp;

b) Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề;

3. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn

Dự án nông nghiệp công nghệ cao; dự án đầu tư trên lĩnh vực lâm nghiệp, ngư nghiệp, phát triển nông thôn.

4. Lĩnh vực xã hội hóa hạ tầng xã hội

a) Dự án đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng nhà ở xã hội (nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ...);

b) Y tế, giáo dục

c) Dự án đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị (không thuộc dự án kinh doanh bất động sản);

d) Dự án khu dân cư đầu tư tại các huyện miền núi; khu dân cư do doanh nghiệp có vốn nhà nước làm chủ đầu tư; khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; giải phóng mặt bằng các dự án do nhà nước làm chủ đầu tư;

5. Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác tại địa phương: Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, trường hợp xuất hiện lĩnh vực mới để ưu tiên cho vay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; sửa đổi quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (trong đó lưu ý thời hạn cho vay phù hợp, đảm bảo quay vòng vốn; ưu tiên đối tượng vay vốn thực hiện dự án tại các huyện miền núi...). Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương thoái vốn khỏi doanh nghiệp mà Quỹ đã tham gia góp vốn thành lập.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2018 – 2020 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH (Phiên).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýPhan Việt Cường
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển Quảng Nam

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực