Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỈNH HÀ NAM, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM,
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét Tờ trình số 1987/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Nghị quyết thông qua Đ án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2021 trong Đán kèm theo, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Bình Lục:

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên (5,32km2), dân số (2.984 người) của xã Mỹ Thọ và toàn bộ diện tích tự nhiên (6,46km2), dân số (5.091 người) của xã An Mỹ vào thị trấn Bình Mỹ (diện tích tự nhiên 2,84km2, dân số 5.266 ngưi).

Sau khi được sáp nhập thị trấn Bình Mỹ có diện tích tự nhiên 14,62 km2, dân số 13.341 người.

2. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Lý Nhân:

2.1. Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên (5,94km2), dân số (3.402 người) của xã Nhân Hưng và toàn bộ diện tích tự nhiên (7,05km2), dân số (3.674 người) của xã Nhân Đạo để thành lập xã Trần Hưng Đạo.

Sau khi thành lập xã Trần Hưng Đạo có diện tích tự nhiên 12,99 km2, dân số 7.076 người.

2.2. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên (3,19km2), dân số (5.264 người) của xã Đồng Lý vào thị trấn Vĩnh Trụ.

Sau khi được sáp nhập thị trấn Vĩnh Trụ có diện tích tự nhiên 5,11 km2, dân số 10.886 người.

3. Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Duy Tiên:

Nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Châu Sơn; toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tiên Phong và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đọi Sơn để thành lập xã Tiên Sơn.

Sau khi thành lập xã Tiên Sơn có diện tích tự nhiên 12,31km2, dân số 11.514 người.

(Nội dung chi tiết được thể hiện trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, TN&MT;
- BTV T
nh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban, ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở: Nội vụ, Xây dựng, TN&MT;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2019 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nam

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực