Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2020 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng tỉnh Tuyên Quang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2019 TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31 thánh 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phân bổ và giao Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phân bổ và giao dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách trung ương và Kế hoạch vốn đầu tư vốn NSTW năm 2019, tỉnh Tuyên Quang;

Xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư năm 2019 (vốn tỉnh quản lý): 1.935.451,253 triệu đồng, trong đó:

1.1. Tổng số nguồn vốn phân bổ đầu năm 2019: 1.320.303,00 triệu đồng.

1.2. Tổng số nguồn vốn đầu tư tăng trong năm 2019: 569.079,733 triệu đồng, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung: 369.450,54 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung: 199.629,193 triệu đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho UBND các huyện, thành phố tăng so với đầu năm 2019 (theo số thực hiện thu tiền sử dụng đất đến ngày 31/12/2019): 47.307,48 triệu đồng.

1.3. Vốn đầu tư giảm so với đầu năm: 1.238,96 triệu đồng, trong đó:

- Thu xổ số kiến thiết (theo số thực tế thu đến ngày 31/12/2019): 1.160,0 triệu đồng.

- Vốn nước ngoài ODA (vay lại): 78,96 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm)

2. Tổng số vốn đầu tư phân bổ: 1.935.451,253 triệu đồng; Trong đó:

2.1. Vốn phân cấp cho các huyện, thành phố: 202.747,48 triệu đồng.

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 167.307,48 triệu đồng.

- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức (Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh): 35.440 triệu đồng.

2.2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình thuộc Đề án kiên cố hóa kênh mương, Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên (Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh): 199.752,064 triệu đồng.

2.3. Phân bổ cho các công trình hoàn thành đến ngày 31/12/2018 chưa bố trí đủ vốn (61 công trình): 177.224,355 triệu đồng.

2.4. Phân bổ cho các công trình chuyển tiếp (43 công trình): 767.600,225 triệu đồng, trong đó:

- Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2019 (12 công trình): 36.306,768 triệu đồng.

- Công trình dự kiến hoàn thành sau năm 2019 (31 công trình): 731.293,457 triệu đồng.

2.5. Phân bổ cho các công trình khởi công mới năm 2019 (09 công trình): 80.477,129 triệu đồng.

2.6. Phân bổ cho công trình chuẩn bị đầu tư (11/53 công trình): 4.770 triệu đồng.

2.7. Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư: 75.361 triệu đồng.

2.8. Các dự án được bổ sung vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019: 75.100 triệu đồng.

2.9. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ: 20.000 triệu đồng.

2.10. Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 8.000 triệu đồng.

2.11. Chi trả nợ: 9.800 triệu đồng.

2.12. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030: 700 triệu đồng.

2.13. Chương trình mục tiêu Quốc gia: 313.919 triệu đồng (có kế hoạch phân bổ chi tiết riêng), trong đó:

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 161.819 triệu đồng;

- Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 152.100 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

2.14. Các công trình hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán: Sau khi được phê duyệt quyết toán số vốn còn thiếu sẽ được bố trí trong thời gian tiếp theo (Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm).

2.15. Các công trình, dự án đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn: (Chi tiết theo biểu số 04 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp chuyên đề năm 2020 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT (Nam).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2020
Ngày hiệu lực10/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(12/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2020 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2020 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành10/03/2020
        Ngày hiệu lực10/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (12/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2020 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng tỉnh Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2020 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng tỉnh Tuyên Quang

              • 10/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực