Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Phú Yên ban hành

Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh dân số năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (với các nội dung cơ bản theo văn bản đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

ĐỀ ÁN

VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm cơ bản và kiên quyết thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 47-NQ/TW 2005 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS&KHHĐ">13/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; phấn đấu sớm đạt được chỉ tiêu về ổn định quy mô dân số, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dân số.

2. Toàn Đảng, toàn dân trong tỉnh kiên trì thực hiện chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có một đến hai con để có điều kiện nuôi dạy tốt.

3. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Mục tiêu tổng quát:

- Thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tiến tới ổn định quy mô, cơ cấu dân số hợp lý để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đạt chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV đề ra.

- Nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

Kiên trì thực hiện và thực hiện có hiệu quả mục tiêu gia đình ít con, mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con để giảm nhanh tỷ suất sinh. Tập trung phấn đấu để đạt các mục tiêu vào năm 2010 như sau:

- Tỷ suất sinh thô giảm xuống còn 17,38‰.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 11,58‰.

- Tổng tỷ suất sinh: 2,1 con (đạt mức sinh thay thế).

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%.

- Chủ động kiểm soát và hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, xử lý việc lựa chọn giới tính khi sinh và đảm bảo nạo phá thai an toàn.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự vận động của mặt trận và hội, đoàn thể về dân số - kế hoạch hóa gia đình; đưa công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thành một nội dung quan trọng, thường xuyên trong chương trình của cấp ủy Đảng, chính quyền và là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Phân công cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về sự giảm sút, yếu kém của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong thời gian qua. Khắc phục triệt để tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

2. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và mang tính chiến lược lâu dài.

3. Khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời có kế hoạch tổ chức đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn vào năm 2010. Cán bộ dân số và kế hoạch hóa gia đình tại trạm y tế cấp xã vẫn hưởng phụ cấp như cũ đến khi có quy định mới.

Thành lập Ban chỉ đạo, vận động dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp xã; gồm:

- Đ/c Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Trưởng ban.

- Đ/c Trưởng Trạm y tế xã - Phó ban thường trực.

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận xã - Phó ban.

- Cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình - Ủy viên thường trực.

- Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã và Trưởng các thôn/buôn/khu phố - Ủy viên.

4. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, vận động, giáo dục và tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình nhằm thay đổi nhận thức, hành vi sinh đẻ trong nhân dân; vận động toàn xã hội chấp nhận và thực hiện chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con; ngăn chặn hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính, từng bước xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ.

5. Mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình. Đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản, các phương tiện tránh thai an toàn, thuận tiện, có chất lượng. Ưu tiên đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

6. Khen thưởng và xử lý kỷ luật:

- Có chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần đối với cộng đồng, gia đình, cá nhân làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng quy chế, hương ước, quy ước với các hình thức xử lý, giáo dục phù hợp đối với các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trong nhân dân.

- Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số thì xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

7. Tăng kinh phí cho các hoạt động dân số và kế hoạch hóa gia đình: ngoài các nguồn chi thường xuyên của Trung ương, của tỉnh; đề nghị bổ sung:

a) Tăng mức hỗ trợ cho cộng tác viên dân số ở cấp xã, thôn, buôn từ 50.000 đồng/người/tháng lên tối thiểu 80.000 đồng/người/tháng; lồng ghép cán bộ y tế thôn, buôn với cộng tác viên dân số;

b) Hỗ trợ chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và đưa chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vào hương ước, quy ước;

c) Tăng đối tượng và mức khen thưởng:

- Khen thưởng xã, phường, thị trấn trong 03 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên (thông qua đầu tư công trình phúc lợi) tương đương số tiền là 50 triệu đồng và 05 năm liền (thông qua đầu tư công trình phúc lợi) tương đương số tiền là 100 triệu đồng;

- Khen thưởng địa bàn thôn, buôn, khu phố 05 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên là 2 triệu đồng.

8. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự toán ngân sách để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Đề án này, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 120/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2008
Ngày hiệu lực 15/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Yên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 120/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Đào Tấn Lộc
Ngày ban hành 05/12/2008
Ngày hiệu lực 15/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản gốc Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Yên