Nghị quyết 121/NQ-HĐND

Nghị quyết 121/NQ-HĐND năm 2018 về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 121/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích đất lúa Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 785/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc thực hiện 1.342 công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019 mà phải thu hồi đất.

1. Tổng diện tích: 1.939,72 ha, được lấy từ các loại đất:

- Đất Lúa (LUA): 1.235,99 ha;

- Đất rừng sản xuất (RSX): 90,43 ha;

- Đất nông nghiệp còn lại: 354,00 ha;

- Đất phi nông nghiệp: 243,48 ha;

- Đất chưa sử dụng (CSD): 15,81 ha.

2. Thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án cụ thể như sau:

- Thu hồi 490,24 ha đất để thực hiện 88 công trình, dự án khu dân cư, xen cư tại các đô thị.

- Thu hồi 786,54 ha đất để thực hiện 710 công trình, dự án khu dân cư, xen cư nông thôn.

- Thu hồi 37,61 ha đất để thực hiện 32 công trình, dự án trụ sở cơ quan nhà nước.

- Thu hồi 0,92 ha đất để thực hiện 3 công trình, dự án trụ sở cơ quan của tổ chức sự nghiệp.

- Thu hồi 112,03 ha đất để thực hiện 9 công trình, dự án cụm công nghiệp.

- Thu hồi 255,44 ha đất để thực hiện 152 công trình, dự án giao thông.

- Thu hồi 74,74 ha đất để thực hiện 43 công trình, dự án thủy lợi.

- Thu hồi tích 13,40 ha đất để thực hiện 27 công trình, dự án năng lượng.

- Thu hồi 21,45 ha đất để thực hiện 19 công trình, dự án sử dụng vào mục đích đất cơ sở văn hóa.

- Thu hồi 31,51 ha đất để thực hiện 53 công trình, dự án sử dụng vào mục đích đất thể dục, thể thao.

- Thu hồi 2,72 ha đất để thực hiện 10 công trình, dự án cơ sở y tế.

- Thu hồi 25,32 ha đất để thực hiện 55 công trình, dự án cơ sở giáo dục - đào tạo.

- Thu hồi 14,63 ha đất để thực hiện 25 công trình, dự án chợ.

- Thu hồi 11,86 ha đất để thực hiện 9 công trình, dự án thu gom, xử lý chất thải.

- Thu hồi 16,91 ha đất để thực hiện 13 công trình, dự án cơ sở tôn giáo.

- Thu hồi 14,90 ha đất để thực hiện 67 công trình, dự án sinh hoạt cộng đồng.

- Thu hồi 7,98 ha đất để thực hiện 11 công trình, dự án nghĩa trang, nghĩa địa.

- Thu hồi 21,44 ha đất để thực hiện 12 công trình, dự án Di tích lịch sử văn hóa.

- Thu hồi 0,08 ha đất để thực hiện 4 công trình, dự án Bưu chính viễn thông.

(Có Biểu I và chi tiết danh mục các dự án phải thu hồi đất tại các phụ biểu số I.1 - I.26 kèm theo)

Điều 2. Chấp thuận việc chuyển mục đích đất lúa để thực hiện 939 công trình, dự án, diện tích chuyển mục đích 919,78 ha; gồm:

- Chuyển mục đích 124,71 ha đất lúa, để thực hiện 46 công trình, dự án khu dân cư, xen cư tại các đô thị,

- Chuyển mục đích 552,9 ha đất lúa để thực hiện 548 công trình, dự án khu dân cư, xen cư nông thôn.

- Chuyển mục đích 8,32 ha đất lúa để thực hiện 20 công trình, dự án trụ sở cơ quan nhà nước.

- Chuyển mục đích 0,15 ha đất lúa để thực hiện 1 công trình, dự án trụ sở cơ quan của tổ chức sự nghiệp.

- Chuyển mục đích 4,30 ha đất lúa để thực hiện 3 công trình, dự án cụm công nghiệp.

- Chuyển mục đích 121,86 ha đất lúa để thực hiện 123 công trình, dự án giao thông.

- Chuyển mục đích 22,87 ha đất lúa để thực hiện 27 công trình, dự án thủy lợi.

- Chuyển mục đích 7,82 ha đất lúa, để thực hiện 21 công trình, dự án năng lượng.

- Chuyển mục đích 5,09 ha đất lúa để thực hiện 8 công trình, dự án sử dụng vào mục đích đất cơ sở văn hóa.

- Chuyển mục đích 19,68 ha đất lúa để thực hiện 30 công trình, dự án sử dụng vào mục đích đất thể dục, thể thao.

- Chuyển mục đích 1,17 ha đất lúa để thực hiện 5 công trình, dự án cơ sở y tế.

- Chuyển mục đích 16,80 ha đất lúa để thực hiện 34 công trình, dự án cơ sở giáo dục - đào tạo.

- Chuyển mục đích 10,38 ha đất lúa để thực hiện 20 công trình, dự án chợ.

- Chuyển mục đích 1,65 ha đất lúa để thực hiện 5 công trình, dự án thu gom, xử lý chất thải.

- Chuyển mục đích 5,27 ha đất lúa để thực hiện 6 công trình, dự án cơ sở tôn giáo.

- Chuyển mục đích 6,75 ha đất lúa để thực hiện 28 công trình, dự án sinh hoạt cộng đồng.

- Chuyển mục đích 5,38 ha đất lúa để thực hiện 8 công trình, dự án nghĩa trang, nghĩa địa.

- Chuyển mục đích 4,67 ha đất lúa để thực hiện 5 công trình, dự án Di tích lịch sử văn hóa.

- Chuyển mục đích 0,02 ha đất lúa, để thực hiện 1 công trình, dự án Bưu chính viễn thông.

(Có Biểu số II và chi tiết danh mục các dự án chuyển mục đích đất lúa tại các phụ biểu số III - II.25 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện.

2. Đối với các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phát sinh giữa 02 kỳ họp, giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp t
nh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu121/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực13/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 121/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích đất lúa Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 121/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích đất lúa Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu121/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực13/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 121/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích đất lúa Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 121/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích đất lúa Thanh Hóa

            • 13/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực