Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Lai Châu 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2014/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 320/TTr-HĐND ngày 26/11/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 với những nội dung sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND tỉnh

1.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

1.2. Xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

1.3. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và giám sát việc thực hiện lời hứa trả lời chất vấn của người được chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh.

1.4. Xem xét việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

1.5. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện khi có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh

2.1 Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016.

2.2. Ban Kinh tế - Ngân sách

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và phòng trừ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2011 đến năm 2014.

- Giám sát việc triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

2.3. Ban Văn hóa - Xã hội

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015.

2.4. Ban Pháp chế

- Giám sát việc thực hiện Luật thi hành án hình sự trong công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trên địa bàn tỉnh năm 2013 và 2014.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục, pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến 30/6 năm 2015.

2.5. Ban Dân tộc

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; hướng dẫn đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tại kỳ họp cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015.

2. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐNĐ tỉnh thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của các đoàn giám sát; nghiêm túc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua, ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu122/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Lai Châu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Lai Châu 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu122/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực20/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Lai Châu 2015

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Lai Châu 2015

         • 10/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực