Nghị quyết 122/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 122/2015/NQ-HĐND phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 122/2015/NQ-HĐND về Đề án sắp xếp trường mầm non tiểu học trung học cơ sở Thanh Hoá


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2015/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC HIỆN CÓ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 04 tháng 12 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”; Nghị quyết số 44/2014/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Căn cứ Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sau khi xem xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 294/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu

Sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2. Định hướng và lộ trình thực hiện đến năm 2020

2.1. Định hướng

- Căn cứ vào số lượng học sinh, số lớp của các trường học nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng tốt đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở vật chất hiện có; khuyến khích sắp xếp theo hướng trường có nhiều cấp học.

- Đối với trường học ở khu vực miền núi, việc sắp xếp phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc và điều kiện của địa phương.

- Đối với giáo dục mầm non: Ổn định mạng lưới trường mầm non như hiện nay, đáp ứng mỗi xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) có 01 trường mầm non công lập.

- Đối với giáo dục tiểu học: Mỗi xã bố trí 01 trường công lập có từ 10 lớp trở lên; các trường có dưới 10 lớp thì xem xét ghép với trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn xã; các xã có 02 đến 03 trường tiểu học thì xem xét sáp nhập thành một trường nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... và thuận lợi nhất cho học sinh đến trường.

- Đối với giáo dục trung học cơ sở: Các trường có quy mô từ 08 lớp trở lên giữ ổn định như hiện nay; các trường có quy mô dưới 8 lớp thì xem xét để ghép với trường tiểu học trên cùng địa bàn xã, hoặc có thể xem xét sáp nhập theo mô hình liên xã đối với những nơi có điều kiện thuận lợi và được sự đồng thuận của nhân dân.

2.2. Lộ trình thực hiện

Trên cơ sở định hướng và tình hình thực tiễn trường, lớp học của các địa phương, thực hiện sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn toàn tỉnh theo lộ trình hằng năm như sau:

Loại trường

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Mầm non

659

659

659

659

659

659

Tiểu hc

699

678

656

641

631

616

THCS

627

611

591

571

558

543

Tiểu hc và THCS

20

30

43

55

63

73

THCS và THPT

06

06

06

07

07

07

Tổng cộng

2.011

1.984

1.955

1.933

1.918

1.898

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Xây dựng đề án sắp xếp các trường trung học phổ thông hiện có trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và Nghị quyết này để quy định cụ thể việc sắp xếp các trường, lớp học và tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu122/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 122/2015/NQ-HĐND về Đề án sắp xếp trường mầm non tiểu học trung học cơ sở Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 122/2015/NQ-HĐND về Đề án sắp xếp trường mầm non tiểu học trung học cơ sở Thanh Hoá
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu122/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 122/2015/NQ-HĐND về Đề án sắp xếp trường mầm non tiểu học trung học cơ sở Thanh Hoá

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 122/2015/NQ-HĐND về Đề án sắp xếp trường mầm non tiểu học trung học cơ sở Thanh Hoá

           • 17/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực