Nghị quyết 122/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 122/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (ấp/khóm…) thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 122/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2018/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP XÃ VÀ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ (ẤP/KHÓM…) THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (ấp/khóm…) thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (ấp/khóm…) thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã:

a) Kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 20.000.000 đồng/năm/xã.

b) Riêng đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ như: Xã Trà Côn, xã Đông Bình, xã Đông Thành; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ như: Xã Tân Mỹ, xã Loan Mỹ là 25.000.000 đồng/năm/xã.

2. Mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (ấp/khóm…) thực hiện cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương:

a) Khu dân cư có quy mô số hộ dân dưới 700 hộ: Mức chi là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư (ấp/khóm…).

b) Khu dân cư có quy mô số hộ dân cứ tăng thêm 200 hộ thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư (ấp/khóm…) so với định mức quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

c) Đối với các khu dân cư (ấp/khóm…) của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ như: Ấp Ngãi Lộ A, ấp Thôn Rôn (xã Trà Côn, huyện Trà Ôn), ấp Phù Ly I, ấp Phù Ly II (xã Đông Bình, thị xã Bình Minh), ấp Hóa Thành II (xã Đông Thành, thị xã Bình Minh); xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ như: Ấp Cần Thay, ấp Mỹ Thuận, ấp Trà Mòn, ấp Sóc Ruộng, ấp Gia Kiết, ấp Mỹ Bình, ấp Mỹ Yên (xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn), ấp Thông Nguyên, ấp Sóc Rừng, ấp Kỳ Son, ấp Giữa, ấp Cần Súc, ấp Tổng Hưng, ấp Bình Hòa (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình): Ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều này thì được bố trí cộng thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư (ấp/khóm…).

3. Khi các quyết định của Chính phủ quy định về xã, ấp thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng quyết định mới thì áp dụng theo các quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Những nội dung khác có liên quan không quy định trong Nghị quyết này thì được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
-
Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính;
- HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu122/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2018
Ngày hiệu lực16/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 122/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 122/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu122/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành06/07/2018
        Ngày hiệu lực16/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 122/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 122/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã Vĩnh Long

           • 06/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực