Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài; mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; chế độ chi tiếp khách trong nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài trong nước Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2019/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI; MỨC CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ; CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 201 5;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 3080/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài; mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức chi tiếp khách nước ngoài

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, tổ chức) thuộc tỉnh Lâm Đồng khi tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc được áp dụng mức chi bằng với các mức chi quy định tại Chương II Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 71/2018//TT-BTC).

Trường hợp thanh toán chế độ công tác phí cho cán bộ thuộc tỉnh Lâm Đồng được cử tham gia đoàn tháp tùng khách nước ngoài đi thăm, làm việc tại các địa phương, cơ sở thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 59/2017/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND).

Việc tổ chức đón, tiếp khách thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; đồng thời, phải đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí và trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 2. Mức chi tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được áp dụng mức chi bằng với các mức chi quy định tại Chương V Thông tư số 71/2018/TT-BTC .

Trường hợp thanh toán chế độ công tác phí cho cán bộ thuộc tỉnh Lâm Đồng được cử tham gia phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND .

Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phải đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí và trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Chế độ chi tiếp khách trong nước

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) thuộc tỉnh Lâm Đồng thực hiện chế độ chi tiếp khách trong nước như sau;

1. Đối tượng khách được mời cơm:

a) Các đoàn khách là lãnh đạo cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Hội ở Trung ương;

b) Khách là cá nhân hoặc đoàn đại biểu lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số;

c) Các đoàn khách là lãnh đạo cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

d) Các đoàn khách là lãnh đạo các doanh nghiệp, các tổ chức đến quan hệ, giúp đỡ, ủng hộ làm công tác xã hội từ thiện, cứu nạn, cứu hộ;

đ) Khách đến tham dự các cuộc đại hội, hội nghị, hội thảo quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

e) Trường hợp các đoàn khách khác đến làm việc, nếu xét thấy cần thiết phải mời cơm thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức xem xét quyết định.

2. Mức chi tiếp khách trong nước:

a) Chi giải khát: 30.000 đồng/người/buổi (nửa ngày);

b) Chi mời cơm (đã bao gồm đồ uống, ưu tiên sử dụng đồ uống được sản xuất trong nước):

- Các đoàn khách là lãnh đạo cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Hội ở Trung ương: 300.000 đồng/suất;

- Các đoàn khách là lãnh đạo cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính Trị - xã hội, tổ chức Hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 280.000 đồng/suất;

- Các đoàn khách khác: 250.000 đồng/suất.

3. Các mức chi quy định Lại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này là mức chi tối đa làm căn cứ để cơ quan, tổ chức quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, tổ chức và trong phạm vi nguồn kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về mức chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và đối tượng khách trong nước dược mời cơm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

5. Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành khi văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 07 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 6 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TTHDND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo -Tin học tỉnh;
- Chi cục VT, LT;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS ký họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu123/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(29/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài trong nước Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài trong nước Lâm Đồng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu123/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýTrần Đức Quận
       Ngày ban hành03/06/2019
       Ngày hiệu lực13/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 tháng trước
       (29/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài trong nước Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 123/2019/NQ-HĐND mức chi tiếp khách nước ngoài trong nước Lâm Đồng

        • 03/06/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 13/06/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực