Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND giá các loại đất năm 2009 Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2008/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN 18 HUYỆN, THÀNH PHỐ
TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4378/TTr-UBND ngày 28/11/2008 kèm theo Báo cáo số 135/BC-UBND và Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố kèm theo Báo cáo số 135/BC-UBND và Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam, với những nội dung sau đây:

1. Mức giá tối đa, tối thiểu của nhóm đất nông nghiệp, đất ở nông thôn và đất ở đô thị trên địa bàn 18 huyện, thành phố, gồm:

- Thành phố Tam Kỳ:Phụ lục 1.

- Thành phố Hội An:Phụ lục 2.

- Huyện Điện Bàn:Phụ lục 3.

- Huyện Đại Lộc:Phụ lục 4.

- Huyện Duy Xuyên:Phụ lục 5.

- Huyện Quế Sơn:Phụ lục 6.

- Huyện Thăng Bình:Phụ lục 7.

- Huyện Phú Ninh:Phụ lục 8.

- Huyện Núi Thành:Phụ lục 9.

- Huyện Tiên Phước:Phụ lục 10.

- Huyện Hiệp Đức:Phụ lục 11.

- Huyện Bắc Trà My:Phụ lục 12.

- Huyện Nam Trà My:Phụ lục 13.

- Huyện Phước Sơn:Phụ lục 14.

- Huyện Nam Giang:Phụ lục 15.

- Huyện Đông Giang:Phụ lục 16.

- Huyện Tây Giang:Phụ lục 17.

- Huyện Nông Sơn:Phụ lục 18.

2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và đô thị được xác định bằng 70% giá đất ở liền kề tại nông thôn và giá đất ở liền kề tại đô thị.

3. Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được xác định bằng 80% giá đất rừng sản xuất liền kề.

4. Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở:

- Trong phạm vi địa giới hành chính phường, khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì giá đất được xác định bằng 02 lần giá đất nông nghiệp liền kề hoặc gần nhất. Trường hợp giá đất sau khi được xác định mà cao hơn giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề) thì chỉ tính tối đa bằng giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất đó.

- Trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì giá đất được tính bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp liền kề hoặc gần nhất. Trường hợp giá đất sau khi được xác định mà cao hơn giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề) thì chỉ tính tối đa bằng giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất đó.

5. Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư giá đất được xác định như sau:

- Trong phạm vi địa giới hành chính phường, khu dân cư thị trấn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì giá đất được xác định bằng 02 lần giá đất nông nghiệp liền kề hoặc gần nhất. Trường hợp giá đất sau khi được xác định mà cao hơn giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề) thì chỉ tính tối đa bằng giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất đó.

- Trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì giá đất được xác định bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp liền kề hoặc gần nhất. Trường hợp giá đất sau khi được xác định mà cao hơn giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề) thì chỉ tính tối đa bằng giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất đó.

- Trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì giá đất được tính bằng giá đất nông nghiệp liền kề.

6. Đối với giá các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và loại đất phi nông nghiệp khác (theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất) và nhóm đất chưa sử dụng, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương căn cứ theo quy định tại Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, trên cơ sở bảng giá các loại đất đã được UBND tỉnh quyết định công bố vào ngày 01/01/2009 để xác định.

7. Việc giao đất, cho thuê đất đối với một số dự án có sử dụng đất với quy mô lớn, thì UBND tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể quyết định giá đất phù hợp để giao hoặc cho thuê cho từng dự án nhằm khuyến khích đầu tư.

8. Các trường hợp sau đây phải xác định lại giá đất, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho từng dự án:

- Xác định giá trị lợi thế về vị trí địa lý đối với những lô đất thuộc loại đất đô thị và những lô đất có mặt tiền nằm trên các tuyến đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ để áp dụng tính vào giá trị của doanh nghiệp khi cổ phần hóa mà lựa chọn hình thức thuê đất.

- Dự án giao đất thu tiền sử dụng đất một lần mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất nộp tiền sử dụng đất hằng năm, sang giao đất có thu tiền sử dụng đất một lần; một số khu đất đô thị, khu đất có lợi thế về vị trí địa lý, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì giá đất được xác định lại để cho thuê.

9. Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất nhưng không được thấp hơn giá đất tại quy định này.

10. Các dự án khai thác quỹ đất, dự án xây dựng khu tái định cư thì UBND tỉnh sẽ quyết định giá đất cho từng dự án cụ thể. Đối với những dự án hoặc tuyến đường đang thực hiện dở dang thì áp dụng theo mức giá đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của dự án, tuyến đường đó.

11. Giá đất tại Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

12. Giá đất tại khu vực giáp ranh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giao cho UBND tỉnh xác định trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng, mức độ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng địa phương và quy định của pháp luật.

13. Trên cơ sở khung giá đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết này, UBND tỉnh ban hành bảng giá đất nông nghiệp chi tiết, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xác định vùng giá trị, khu vực, vị trí của nhóm đất nông nghiệp để triển khai thực hiện.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh ban hành Quy định về phương pháp xác định giá đất và chi tiết giá các loại đất theo từng khu vực, vị trí đất, loại đường trên địa bàn 18 huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, công bố thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; chỉ đạo các địa phương và các ngành có liên quan theo dõi tình hình biến động tăng, giảm giá đất để có quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giá đất kịp thời theo đúng quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VP: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Ban TVTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo QN, Đài PT-TH tỉnh, TTXVN tại QN;
- CPVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, CVKT (Tuấn).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

PHỤ LỤC 1:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

30.400

55.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

32.000

58.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

23.200

42.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

32.000

58.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

60.000

380.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

120.000

4.320.000

 

PHỤ LỤC 2:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

20.000

50.000

- Xã miền núi

12.000

30.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

27.000

55.000

- Xã miền núi

15.000

35.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

15.000

25.000

- Xã miền núi

6.000

12.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản

Giá tối thiểu

Giá tối đa

24.000

54.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Đồng bằng

54.000

400.000

- Miền núi

24.000

144.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

250.000

6.000.000

 

PHỤ LỤC 3

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

25.000

45.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

30.000

48.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

20.000

30.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

30.000

45.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

48.000

1.080.000

6. Giá đất ở đô thị:

 Giá tối thiểu

Giá tối đa

80.000

2.500.000

 

PHỤ LỤC 4:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

20.000

30.000

- Xã miền núi

8.000

25.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

20.000

35.000

- Xã miền núi

8.000

28.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

8.000

15.000

- Xã miền núi

3.000

12.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

8.000

15.000

- Xã miền núi

1.500

10.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Đồng bằng

35.000

900.000

- Miền núi

30.000

400.500

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

70.000

1.700.000

 

PHỤ LỤC 5:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

21.000

36.000

- Xã trung du

10.00

20.000

- Xã miền núi

8.000

24.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

20.000

42.000

- Xã trung du

10.000

20.000

- Xã miền núi

3.000

16.800

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

13.000

18.000

- Xã trung du

7.000

12.000

- Xã miền núi

3.000

10.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

13.000

20.000

- Xã trung du

11.000

15.000

- Xã miền núi

4.000

12.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

21.000

2.400.000

- Xã trung du

16.800

715.000

- Xã miền núi

14.400

420.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

32.000

3.000.000

 

PHỤ LỤC 6:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

20.000

32.000

- Xã trung du

10.000

25.000

- Xã miền núi

3.000

15.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

20.000

35.000

- Xã trung du

10.000

30.000

- Xã miền núi

3.000

12.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

10.000

24.000

- Xã trung du

10.000

21.000

- Xã miền núi

1.200

4.000

4. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

20.000

1.200.000

- Xã trung du

10.000

720.000

- Xã miền núi

10.000

120.000

5. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

30.000

2.500.000

 

PHỤ LỤC 7:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

22.000

30.000

- Xã trung du

14.000

26.000

- Xã miền núi

11.000

23.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

24.000

33.000

- Xã trung du

15.000

29.000

- Xã miền núi

12.000

25.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

18.000

24.000

- Xã trung du

11.000

21.000

- Xã miền núi

9.000

19.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

22.000

30.000

- Xã trung du

14.000

26.000

- Xã miền núi

11.000

23.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

28.000

1.200.000

- Xã trung du

18.000

300.000

- Xã miền núi

14.000

240.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

40.000

2.000.000

 

PHỤ LỤC 8:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐẤT Ở NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

9.700

30.000

- Xã miền núi

4.000

10.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

10.500

31.200

- Xã miền núi

5.000

11.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

5.000

14.000

- Xã miền núi

3.500

8.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

9.000

20.000

- Xã miền núi

4.000

10.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

14.400

480.000

- Xã miền núi

7.000

25.000

 

PHỤ LỤC 9:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

20.000

30.000

- Xã miền núi

6.000

15.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

21.000

32.000

- Xã miền núi

6.000

14.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

12.000

18.000

- Xã miền núi

5.000

12.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Xã đồng bằng

20.000

25.000

- Xã miền núi

8.000

12.000

5. Giá đất làm muối:

Khu vực

Vị trí 1

Xã Tam Hoà

20.000

6. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

- Đồng bằng

35.000

1.610.000

- Miền núi

10.000

220.000

7. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

84.000

2.100.000

 

PHỤ LỤC 10:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

4.800

11.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

4.800

11.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

3.200

7.700

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

4.800

11.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

10.000

480.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

77.000

1.320.000

 

PHỤ LỤC 11:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam) 

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

6.500

15.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

4.000

10.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1.500

3.500

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

2.500

8.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

6.000

450.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

30.000

800.000

 

PHỤ LỤC 12:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

5.600

14.400

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

3.500

10.800

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1.260

3.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

5.600

14.400

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

22.000

480.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

90.000

1.040.000

 

PHỤ LỤC 13:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐẤT Ở NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRÀ MY
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

6.000

10.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

2.000

5.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1.000

3.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

500

1.500

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

16.000

180.000

 

PHỤ LỤC 14:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHƯỚC SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

6.000

12.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

4.000

7.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

2.000

5.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

8.000

10.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

8.000

120.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

35.000

720.000

 

PHỤ LỤC 15:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

3.000

5.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1.500

3.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1.000

2.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

3.000

4.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

10.000

240.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

30.000

300.000

 

PHỤ LỤC 16:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

6.000

18.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

4.000

12.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

3.000

10.000

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

6.000

15.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

21.000

360.000

6. Giá đất ở đô thị:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

70.000

660.000

 

PHỤ LỤC 17:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐẤT Ở NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1.600

12.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

640

4.800

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

640

4.800

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

4.500

11.000

5. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

14.300

74.400

 

PHỤ LỤC 18:

MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CỦA NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐẤT Ở NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam)

1. Giá đất trồng cây hằng năm:

(ĐVT: đồng/m2)

Giá tối thiểu

Giá tối đa

6.000

15.000

2. Giá đất trồng cây lâu năm:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

3.000

10.000

3. Giá đất rừng sản xuất:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1.000

5.000

4. Giá đất ở nông thôn:

Giá tối thiểu

Giá tối đa

4.000

700.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 124/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2008
Ngày hiệu lực 21/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND giá các loại đất năm 2009 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND giá các loại đất năm 2009 Quảng Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 124/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Nguyễn Văn Sỹ
Ngày ban hành 11/12/2008
Ngày hiệu lực 21/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND giá các loại đất năm 2009 Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND giá các loại đất năm 2009 Quảng Nam

  • 11/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực