Nghị quyết 124/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 124/2017/NQ-HĐND về quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 124/2017/NQ-HĐND sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2017/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, ĐỐI TƯỢNG THU, NỘP, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THĂM QUAN CÔNG TRÌNH VĂN HÓA BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”;

Xét Tờ trình số 9587/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định, sửa đổi, bổ sung mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

1. Đối tượng nộp phí:

Cá nhân trong và ngoài nước thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

2. Các trường hợp miễn, giảm thu phí:

a) Giảm 50% phí thăm quan công trình Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho các trường hợp sau:

- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”.

- Người khuyết tật quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

b) Miễn phí thăm quan công trình Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho các trường hợp sau:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Người dưới 18 tuổi.

c) Người thuộc diện được hưởng nhiều mức ưu đãi nêu trên thì chỉ được hưởng mức ưu đãi cao nhất.

3. Mức thu phí:

a) Người lớn: 60.000 đồng/lần/người

b) Sinh viên: 10.000 đồng/lần/người

4. Cơ quan thu phí: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

5. Chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí:

a) Chế độ thu, nộp

Thực hiện theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí, Luật Quản lý thuế và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành.

b) Chế độ quản lý, sử dụng

Cơ quan thu phí được sử dụng 60% tổng số tiền thu phí để chi hoạt động của Bảo tàng, chi hỗ trợ kinh phí tổ chức bảo vệ ban đêm, chi phí phục vụ công tác thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ, trong đó dành ít nhất 20% tổng số tiền thu phí được để lại nêu trên để chi cho công tác bảo quản, phục chế hiện vật, tu bổ và mua sắm trang thiết bị. 40% còn lại nộp vào ngân sách thành phố theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và bãi bỏ Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX về quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính
Bộ Văn hóa TT&DL;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 124/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 124/2017/NQ-HĐND sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 124/2017/NQ-HĐND sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 124/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành 07/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 124/2017/NQ-HĐND sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 124/2017/NQ-HĐND sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

  • 07/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực