Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND bãi bỏ quy định tại Điều 1, Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND bãi bỏ quy định ở Điều 1 Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2018/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 151/2015/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2015 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 780/KTNS-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; cụ thể như sau:

1. Tại gạch đầu dòng thứ nhất, tiết a, điểm 2.1, khoản 2, Điều 1 bỏ cụm từ “nằm trong vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn tập trung của tỉnh”.

2. Tại gạch đầu dòng thứ nhất, tiết a, điểm 2.2, khoản 2 Điều 1 bỏ cụm từ “nằm trong vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn tập trung của tỉnh”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr: T
nh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ t
nh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu124/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND bãi bỏ quy định ở Điều 1 Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND bãi bỏ quy định ở Điều 1 Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND Thanh Hóa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu124/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýTrịnh Văn Chiến
       Ngày ban hành13/12/2018
       Ngày hiệu lực24/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND bãi bỏ quy định ở Điều 1 Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND bãi bỏ quy định ở Điều 1 Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND Thanh Hóa

           • 13/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực