Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh và chấp thuận đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách Thanh Hoá


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2015/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NHÓM B SỬ DỤNG VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh và chấp thuận đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 297/BC-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh và chấp thuận đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh gồm 8 dự án (chi tiết có phụ lục số 1 kèm theo),

b) Chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, gồm 18 dự án (chi tiết có phụ lục số 2 kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư của các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh được phê duyệt chủ trương tại Khoản a, Điều 1 nêu trên để lập, trình duyệt dự án đầu tư theo quy định; đồng thời, giao các chủ đầu tư các dự án được chấp thuận đầu tư tại Khoản b, Điều 1 hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đáp ứng yêu cầu tiến độ xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2016 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công, đối với các dự án cấp bách, dự án cần quyết định chủ trương hoặc chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư, trong thời gian giữa 2 kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận và quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

PHỤ LỤC 1:

PHÊ CHUẨN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B SỬ DỤNG VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Danh mục dự án

Mục tiêu đầu tư

Quy mô đầu tư

Thời gian thực hiện

Dự kiến tổng mức đầu tư

Nguồn vốn đầu tư

Chủ đầu tư

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TỔNG SỐ

 

 

 

1,061

 

 

I

Các công trình lớn, quan trọng, mang tính chất vùng; kết nối các vùng kinh tế động lực, các trục giao thông chính

 

 

 

434

 

 

1

Đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối GĐ 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn.

Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm kết nối TP. Thanh Hóa với TX. Sầm Sơn và khu quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái FLC, khai thác thác tiềm năng du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

1,5 km, đường đô thị; Bn=15m; Bm = 14m.

2016 - 2020

120

Vốn cân đối ngân sách tỉnh

Sở Giao thông Vận tải

2

Đường trục chính đô thị, thị trấn Đông Sơn (kết nối QL 45, 47).

Phát triển đô thị theo quy hoạch, kết nối trục giao thông chính như QL45, 47.

3,5 km, đường đô thị; B 11=25m, Bm = 10,5mx2.

2016 - 2020

168

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh;

- Vốn huy động hợp pháp của huyện để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

UBND huyện Đông Sơn

3

Nâng cấp, cải tạo đường nối QL 1A với QL 10 (đoạn từ Đại Lộc đến Liên Lộc, huyện Hậu Lộc).

Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phục vụ cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân 5 xã vùng ven biển huyện Hậu Lộc.

14 km; đường cấp V đồng bằng, Bn=7,5m, Bm=5,5m

2016 - 2020

146

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh;

- Vốn huy động hợp pháp của huyện để đảm nhận tối thiểu 30% chi phí GPMB.

UBND huyện Hậu Lộc

II

Hạ tầng du lịch và phục vụ phát triển du lịch

 

 

 

160

 

 

1

Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, TX Sầm Sơn.

Hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tạo điều kiện chỉnh trang bộ mặt đô thị của TX. Sầm Sơn; khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TX. Sầm Sơn và của c tỉnh.

5,1 km; đường đô thị, chiều rộng mặt đường Bm= 12m

2016 - 2020

160

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh;

- Vốn huy động hợp pháp của huyện để đảm nhận tối thiểu 30% chi phí GPMB.

UBND TX. Sầm Sơn

III

Hạ tầng đến các dự án sản xuất có quy mô lớn

 

 

 

182

 

 

1

Đường giao thông từ QL 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và KCN phía Đông, TX Bỉm Sơn.

Đầu tư tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh của Dự án NM xi măng Long Sơn; đồng thời phục vụ vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm các Nhà máy lớn trong khu vực..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TX. Bỉm Sơn và của tỉnh.

8,5 km (đoạn Km0+00 - Km4+500: Bn=17,5m, Bm=15m; đoạn Km4+500 - Km8+500: Bn=11,5m, Bm=10,5m)

2016-2018

182

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh;

- Vốn huy động hợp pháp của thị xã để đảm nhận tối thiểu 30% chi phí GPMB.

UBND TX. Bỉm Sơn

IV

Các công trình cấp bách, phục vụ sản xuất, an sinh xã hội

 

 

 

285

 

 

1

Nâng cấp, cải tạo trạm bơm tiêu Quang Hoa xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.

Công trình trạm bơm tiêu Quang Hoa được nâng cấp, cải tạo sẽ đảm bảo tiêu thoát nước cho 2.200 ha đất canh tác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, góp phần cải thiện đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong vùng.

Nâng cấp, cải tạo trạm bơm tiêu đảm bảo tiêu thoát nước cho khoảng 2200 ha đất canh tác.

2016-2020

85

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh;

- Vốn huy động hợp pháp của thị xã để đảm nhận tối thiểu 30% chi phí GPMB

UBND huyện Thọ Xuân

2

Nâng cấp, cải tạo đường từ tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn.

Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối giao thông giữa các xã trong vùng, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cùa huyện, nhất là 7 xã thuộc phía Đông Nam của huyện Triệu Sơn.

10,5 km, đường cấp V đồng bằng, Bn=7,5m, Bm= 5,5m.

2016 -2020

80

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh;

- Vốn huy động hợp pháp của huyện để đảm nhận tối thiểu 30% chi phí GPMB.

UBND huyện Triệu Sơn

3

Nâng cấp, cải tạo đường Mỹ Tân, Cao Ngọc, Vân Am, huyện Ngọc Lặc nối tiếp với xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh.

Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

25 km, đường cấp V miền núi, Bn=6,5m, Bm=3,5m.

2016 - 2020

120

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh;

- Vốn huy động hợp pháp của huyện để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

UBND huyện Ngọc Lặc

 

PHỤ LỤC 2:

PHÊ CHUẨN CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW, VỐN TPCP
(Kèm theo Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Số TT

Danh mục dự án

Mục tiêu đầu tư

Nhóm dự án

Dự kiến quy mô đầu tư

Dự kiến tổng mức đầu tư

Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Thời gian thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TỔNG SỐ

 

 

 

6,940

 

 

I

Các công trình lớn, quan trọng, mang tính chất vùng; kết nối các vùng kinh tế động lực, các trục giao thông chính

 

 

 

4,945

 

 

1

Đường vành đai phía Tây, TP. Thanh Hóa (GĐ II).

Hoàn chỉnh toàn bộ tuyến đường, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị TP. Thanh Hóa.

A

14,6 km

3,995

Sở Giao thông Vận tải

2016 - 2020

2

Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Xây dựng mới bệnh viện ung bướu, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

B

500 giường bệnh

500

Sở Y tế

2016 - 2020

3

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 516 B từ ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất.

Đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đi lại của người dân trong vùng; kết nối QL45 với đường HCM.

B

35 km

150

Sở Giao thông vận tải

2016 - 2020

4

Cải tạo, nâng cấp đường kết nối huyện Nông Cống - Quảng Xương (Đường Nghi Sơn đi Sao Vàng - Tỉnh lộ 525 - tỉnh lộ 504).

Đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm tăng cường giao thương, phát triển kinh tế - xã hội các huyện Quảng Xương, Nông Cống; hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong vùng.

B

10,5 km

100

UBND huyện Nông Cống

2016 - 2020

5

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh Bỉm Sơn - Phổ Cát - Thạch Quảng (ĐT 522).

Đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị phía bắc của tỉnh; góp phần nâng cấp, hoàn thiện mạng lưới đường tỉnh lộ, kết nối với các trục giao thông lớn như QL1A, đường HCM.

B

50 km

200

Sở Giao thông vận tải

2016 - 2020

II

Hạ tầng du lịch và phục vụ phát triển du lịch

 

 

 

230

0

 

1

Nâng cấp, cải tạo đường từ QL 1A đi khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Nối QL1A với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

B

21,5 km

150

UBND huyện Hoằng Hóa

2016 - 2020

2

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh 520 - Quốc lộ 45 vào khu B dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp nuôi trai lấy Ngọc, kết hợp bảo tồn sinh thái Bến En.

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường hiện có, kết nối với khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp nuôi trai lấy Ngọc, kết hợp bảo tồn sinh thái Bến En.

B

5,3 km

80

UBND huyện Như Thanh

2016 - 2020

III

Hạ tầng khu kinh tế; hạ tầng đến các dự án sản xuất có quy mô lớn

 

 

 

615

 

 

1

Đường Đông Tây 1 (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường cao tốc Bắc Nam).

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng trong KKT Nghi Sơn.

B

4 km

400

Ban quản lý KKT Nghi Sơn

2016-2020

2

Hạ tầng khu tái định cư đê Mỏ Phượng xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Phục vụ GPMB để thực hiện các dự án trong KKT Nghi Sơn.

B

4km

95

Ban quản lý KKT Nghi Sơn

2016-2020

3

Mở rộng đường vào nhà máy xi măng Công Thanh.

Đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm của NM xi măng Công thành và các NM khác trong khu vực.

B

3,5 km

120

 

Ban quản lý KKT Nghi Sơn

2016-2020

IV

Các công trình cấp bách, phục vụ sản xuất, an sinh xã hội

 

 

 

1,070

 

 

1

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương.

Đáp ứng nhu cầu neo đậu tránh trú bão của các phương tiện hoạt động nghề cá khu vực vùng biển Quảng Xương và vùng lân cận; đồng thời giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của ngư dân khi có gió bão xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá.

B

300 tàu/200CV

100

Sở Nông nghiệp và PTNT

2016-2020

2

Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Hoàng Yến, huyện Hoằng Hóa.

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản cho khoảng 80 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân xã Hoằng Yên và các vùng phụ cận.

B

80 ha

80

UBND huyện Hoằng Hóa

2016-2020

3

Tu bổ, nâng cấp và xử lý sạt lở đê tả sông Bưởi đoạn K4 - K8, xã Thành Hưng và đê hữu sông Bưởi đoạn K6+785 - K8+305 xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành.

Xử lý các trọng điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân; phục vụ phòng chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn khi có mưa lũ gây ra.

B

5,6 km

80

UBND huyện Thạch Thành

2016-2020

4

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa.

Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất để phục vụ cho khoảng 500 - 600 đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.

B

Đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ 500 - 600 đối tượng bảo trợ xã hội.

150

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2016 - 2020

5

Chương trình đầu tư nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh (cụm hồ các huyện Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Nông Cống, Như Thanh, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Bá Thước).

Phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

B

Đảm bảo tưới và cấp nước cho khoảng 2.000 ha

500

 

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện

2016-2020

6

Đê sông Dừa xã Thiệu Toán - Thiệu Chính - Thiệu Hòa - Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa.

Phục vụ phòng, chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn khi có mưa lũ gây ra trên địa bàn các xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Vận và các vùng lân cận.

B

9 km

80

UBND huyện Thiệu Hóa

2016 - 2020

7

Đường giao thông từ QL 15A đi Trung tâm xã Đồng Lương - đi Làng Thung (tiếp giáp với xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc).

Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Lang Chánh, huyện Ngọc Lặc, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của nhân dân, thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

B

13 km

80

UBND huyện Lang Chánh

2016-2020

V

Lĩnh vực an ninh, quốc phòng

 

 

 

80

 

 

1

Đường Thanh Quân - Thanh Phong - Châu Nga (Quỳ Châu - Nghệ An)

Thực hiện quy hoạch vùng ATK trên địa bàn huyện Như Xuân.

B

10 km

80

UBND huyện Như Xuân

2016-2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách Thanh Hoá
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu125/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách Thanh Hoá

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách Thanh Hoá

            • 17/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực