Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2018/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP, CHẾ ĐỘ MIỄN VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, cụ thể như sau:

1. Các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, gồm:

a) Chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn: Mức thu theo giá dịch vụ, chi phí thực tế hiện hành của cơ quan có thẩm quyền và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

b) Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn: Mức thu theo giá dịch vụ, chi phí thực tế hiện hành của cơ quan có thẩm quyền và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

c) Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn (không quá 15 ngày): 40.000 đồng/người/ngày.

d) Chi phí cho các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện (nếu có): Mức 200.000 đồng/đợt.

2. Chế độ miễn các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, cụ thể:

- Đối tượng được miễn đóng góp: Người thuộc hộ cận nghèo.

- Nội dung miễn đóng góp: Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được miễn các khoản đóng góp quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều này.

3. Chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, cụ thể:

a) Đối tượng được hỗ trợ

- Người thuộc hộ nghèo.

- Người thuộc gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Người chưa thành niên.

- Người thuộc diện bảo trợ xã hội.

- Người khuyết tật.

b) Nội dung hỗ trợ: Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được hỗ trợ các khoản đóng góp quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều này.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí để thực hiện các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 3 Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính;
-
Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: LĐTB&XH, Tài chính, Tư Pháp;
- HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2018
Ngày hiệu lực16/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu125/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành06/07/2018
        Ngày hiệu lực16/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc Vĩnh Long

           • 06/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực