Nghị quyết 125/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/NQ-HĐND năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH HƯNG YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 23/5/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia và Công văn số 1593/TTg-NN ngày 18/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 483/BC-KTNS ngày 01/12/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Ý kiến thảo luận và biểu quyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hưng Yên tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 07/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên với những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

1.1. Một số chỉ tiêu điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 có sự thay đổi giảm cụ thể:

- Chỉ tiêu đất quốc phòng 247,0 ha (bằng so với chỉ tiêu cấp Quốc gia phân bổ) giảm 2,09 ha do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đề nghị chuyển đất quốc phòng (tại thành phố Hưng Yên, huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu, huyện Văn Lâm) sang mục đích khác.

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng 19.297 ha (bằng so với chỉ tiêu cấp Quốc gia phân bổ) giảm 52,86 ha do cắt giảm chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng tại các Khu đô thị trên địa bàn huyện Văn Giang (từ 167,79 ha xuống còn 114,93 ha).

- Chỉ tiêu đất ở tại đô thị 2.864 ha (bằng so với chỉ tiêu cấp Quốc gia phân bổ) giảm 139,44 ha do cắt giảm chỉ tiêu đất ở tại đô thị ở tại các khu đất dự trữ để phát triển đô thị, chưa có nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu quy hoạch (đất ở tại đô thị thuộc Khu đô thị Giai Phạm giảm từ 70,0 ha xuống còn 48,0 ha; đất ở tại đô thị thuộc Khu đô thị Yên Mỹ giảm từ 120 ha xuống còn 80 ha; đất ở tại đô thị thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái tại huyện Khoái Châu giảm từ 100 ha xuống còn 22,56 ha).

- Chỉ tiêu đất đô thị 10.112 ha (bằng so với chỉ tiêu cấp Quốc gia phân bổ) giảm 15.482,12 ha do trước đây diện tích đất đô thị tính tổng diện tích tự nhiên của thành phố Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Giang (theo quy hoạch dự kiến nâng cấp lên thị xã, đô thị loại IV) và các thị trấn thuộc các huyện còn lại. Đất đô thị của tỉnh được tính lại bằng tổng diện tích của: Các phường (thuộc thành phố Hưng Yên), 07 đơn vị hành chính dự kiến nâng cấp lên phường khi huyện Mỹ Hào nâng cấp thành đô thị Mỹ Hào (Thị trấn Bần Yên Nhân, xã Phùng Chí Kiên, xã Bạch Sam, xã Nhân Hòa, xã Dị Sử, xã Minh Đức, xã Phan Đình Phùng) và 06 đơn vị hành chính chuyển thành nội thị khi huyện Văn Giang trở thành đô thị loại IV (Thị trấn Văn Giang, xã Xuân Quan, xã Phụng Công, xã Long Hưng, xã Cửu Cao, xã Nghĩa Trụ) và diện tích của 07 thị trấn của 07 huyện còn lại.

1.2. Một số chỉ tiêu điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 có sự thay đổi tăng cụ thể:

- Đất cụm công nghiệp 1.618,03 ha, tăng 243,8 ha do quá trình rà soát lại hiện trạng lấp đầy các cụm công nghiệp và rà soát, cập nhật lại ranh giới các cụm công nghiệp.

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 472 ha (bằng so với cấp quốc gia phân bổ), tăng 5,83 ha do báo cáo điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 đã rà soát bổ sung thêm đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao để đáp ứng nhu cầu theo tiêu chí nông thôn mới của các xã.

- Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp 45,57 ha, tăng 17,38 ha do sau khi rà soát lại số liệu hiện trạng sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất thì số liệu hiện trạng đất xây dựng tổ chức sự nghiệp tăng.

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1.019,27 ha, tăng 18,12 ha do sau khi rà soát lại số liệu hiện trạng sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất thì số liệu hiện trạng đất nghĩa trang, nghĩa địa tăng.

1.3. Chi tiết các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2015

Quy hoạch được duyệt tại NQ62/NQ-CP

Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020

Điều chỉnh QH 2020 theo NQ13/2016/NQ-HĐ

So sánh (7) và (8); tăng(+) //giảm (-)

Quốc gia phân bổ

Tỉnh xác định, bổ sung

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

(9)=(7)-(8)

 

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

93.022,44

 

 

 

93.022,44

93.022,44

 

1

Đất nông nghiệp

60.459,57

46.700

45.700

 

45.700,44

45.700,00

0,44

1.1

Đất trồng lúa

37.169,38

35.000

31.440

 

31.440,00

31.440,00

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

37.140,83

35.000

31.440

 

31.440,00

31.440,00

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

12.683,34

3.322

 

6.461,07

6.461,07

6.461,07

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

5.072,71

4.399

4.399

 

4.399,00

4.399,00

 

2

Đất phi nông nghiệp

32.329,24

45.860

47.322

 

47.322,00

47.322,44

-0,44

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

68,48

239

247

 

247,00

249,09

-2,09

2.2

Đất an ninh

27,23

37

38

121,03

159,03

108,73

50,30

2.3

Đất khu công nghiệp

844,20

2.259

2.482

2.400,00

4.882,00

4.882,00

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

383,20

1.399

 

1.618,03

1.618,03

1.374,23

243,80

2.5

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

0,73

7

 

0,73

0,73

0,73

 

2.6

Đất phát triển hạ tầng

13.637,64

20.126

19.297

 

19.297,00

19.349,86

-52,86

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

145,51

218

392

-240,62

151,38

151,38

0,00

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

83,69

142

150

 

150,00

150,00

 

 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

619,96

1.996

2.133

 

2.133,00

2.133,00

 

 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

160,60

306

472

 

472,00

466,17

5,83

2.7

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

22,72

111

141

 

141,00

141,00

 

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

72,10

210

241

 

241,00

241,00

 

2.9

Đất ở tại đô thị

1.191,01

3.199

2.864

 

2.864,00

3.003,44

-139,44

2.10

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

152,15

326

 

224,20

224,20

224,20

0,00

2.11

Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp

32,45

44

 

45,57

45,57

28,19

17,38

2.12

Đất cơ sở tôn giáo

193,18

183

 

205,43

205,43

204,92

0,51

2.13

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

945,72

1.032

 

1.019,27

1.019,27

1.001,15

18,12

2.14

Đất cơ sở tín ngưỡng

130,40

124

 

135,84

135,84

135,81

0,03

3

Đất chưa sử dụng

233,63

43

 

 

 

 

 

4

Đất đô thị*

6.991,69

12.718

10.112

 

10.112,00

25.594,15

-15.482,15

2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020

Chuyển tiếp danh mục các công trình chưa thực hiện trong năm 2016 sang các năm sau trong kỳ kế hoạch và rà soát, cập nhật những công trình, dự án nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn (2016 - 2020) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên thông qua tại Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016, dẫn đến chỉ tiêu sử dụng đất các năm kế hoạch có sự thay đổi; cụ thể như sau:

2.1. Phân bổ diện tích trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng 2015

Các năm kế hoạch

Năm 2016**

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

60.459,57

60.227,99

57.094,82

54.442,39

50.752,39

45.700,44

1.1

Đất trồng lúa

37.169,38

37.018,05

34.900,81

33.721,00

32.749,75

31.440,00

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

37.140,83

36.989,50

34.886,20

33.720,81

32.749,75

31.440,00

1.2

Đất trồng cây lâu năm

12.683,34

12.633,93

12.108,64

10.878,57

8.712,24

6.461,07

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

5.072,71

5.069,25

4.874,73

4.855,12

4.649,88

4.399,00

2

Đất phi nông nghiệp

32.329,24

32.560,82

35.744,08

38.427,20

42.188,77

47.322,00

2.1

Đất quốc phòng

68,48

76,47

161,19

165,95

170,77

247,00

2.2

Đất an ninh

27,23

27,23

127,85

141,97

149,77

159,03

2.3

Đất khu công nghiệp

844,20

844,20

1.301,34

1.702,00

3.262,00

4.882,00

2.4

Đất cụm công nghiệp

383,20

383,20

628,12

1.055,35

1.271,36

1.618,03

2.5

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

2.6

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

13.637,64

13.639,91

14.230,73

15.531,63

16.989,92

19.297,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

145,51

146,95

146,80

151,60

151,39

151,38

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

83,69

83,09

90,92

98,42

112,43

150,00

 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục

619,96

620,67

801,63

1.157,38

1.356,39

2.133,00

 

Đất xây dựng cơ sở thể thao

160,60

160,39

292,76

407,70

431,95

472,00

2.7

Đất có di tích lịch sử văn hóa

22,72

22,72

35,52

43,58

74,64

141,00

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

72,10

72,10

112,37

191,24

226,70

241,00

2.9

Đất ở tại đô thị

1.191,01

1.233,35

1.764,07

2.126,64

2.406,18

2.864,00

2.10

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

152,15

152,15

158,39

160,07

169,45

224,20

2.11

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

32,45

32,97

42,92

42,93

45,11

45,57

2.12

Đất cơ sở tôn giáo

193,18

193,18

193,68

194,15

194,67

205,43

2.13

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

945,72

945,68

976,86

1.008,29

1.027,44

1.019,27

2.14

Đất cơ sở tín ngưỡng

130,40

130,61

130,63

131,37

134,39

135,84

3

Đất chưa sử dụng

233,63

233,63

183,54

152,84

81,28

 

4

Đất đô thị*

6.991,69

6.991,69

6.991,69

6.991,69

6.991,69

10.112,00

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

** Diện tích đã thực hiện

2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Các năm kế hoạch

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

(4)=(5)+..(8)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

14.901,60

232,08

3.138,62

2.682,66

3.744,09

5.104,15

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

5.649,45

147,94

1.996,54

1.055,60

989,62

1.459,75

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

5.649,08

147,94

1.996,54

1.055,42

989,43

1.459,75

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

2.045,53

29,35

320,75

277,12

393,63

1.024,68

1.3

Đất trồng cây lâu năm

6.295,27

51,38

595,51

1.238,28

2.158,93

2.251,17

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

723,52

3,41

179,60

80,08

183,87

276,56

1.5

Đất nông nghiệp khác

187,83

 

46,22

31,58

18,04

91,99

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

1.113,14

3,80

305,09

310,43

343,83

150,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang cây lâu năm

130,05

1,07

68,60

55,00

5,38

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thủy sản

18,38

 

 

4,00

14,38

 

2.3

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang nuôi trồng thủy sản

5,66

 

 

5,66

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

172,98

11,80

100,24

18,39

13,45

29,10

2.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Các năm kế hoạch

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

(3)=(4)+…(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

90,62

 

2,75

11,90

49,45

26,52

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

37,29

 

 

 

10,77

26,52

1.2

Đất trồng cây lâu năm

36,33

 

 

11,90

24,43

 

1.3

Đất nông nghiệp khác

17,00

 

2,75

 

14,25

 

2

Đất phi nông nghiệp

143,01

 

47,34

18,80

22,11

54,76

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất khu công nghiệp

0,05

 

0,05

 

 

 

2.2

Đất thương mại dịch vụ

7,06

 

0,06

 

 

7,00

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

94,20

 

40,89

9,00

17,26

27,05

2.4

Đất có di tích lịch sử văn hóa

0,09

 

0,05

0,04

 

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

2,93

 

2,87

 

 

0,06

2.6

Đất ở tại đô thị

20,37

 

0,56

9,76

 

10,05

2.7

Đất trụ sở tổ chức sự nghiệp

0,58

 

0,58

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

17,73

 

2,28

 

4,85

10,60

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hưng Yên, trình cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVI, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08/12/2017 và có hiệu lực từ ngày 18/12/2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hưng Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 125/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hưng Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu125/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýĐỗ Xuân Tuyên
       Ngày ban hành08/12/2017
       Ngày hiệu lực18/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 125/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hưng Yên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hưng Yên

          • 08/12/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/12/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực