Nghị quyết 125/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/NQ-HĐND chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất; thông qua danh mục dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác phát sinh trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/NQ-HĐND danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 18 tháng 5 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHẤP THUẬN BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT; THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG MỤC ĐÍCH KHÁC PHÁT SINH TRONG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Lai Châu;

Sau khi xem xét Tờ trình số 518 /TTr-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất; phê duyệt bổ sung danh mục dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác phát sinh trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 103/BC-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2015 là 160 dự án với tổng diện tích 936,82 ha, gồm: Đất nông nghiệp 752,82 ha, đất phi nông nghiệp 42,70 ha, đất chưa sử dụng 141,30 ha

(Chi tiết biểu số 01 kèm theo).

Điều 2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất: Tổng dự kiến là 40.290,02 triệu đồng (Bốn mươi tỷ, hai trăm chín mươi triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng).

Điều 3. Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác là 105 dự án với tổng diện tích 322,78 ha, gồm: Đất lúa 134,18 ha, đất rừng phòng hộ 188,60 ha

(Chi tiết biểu số 02 kèm theo).

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2015
Ngày hiệu lực18/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/NQ-HĐND danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 125/NQ-HĐND danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu125/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành18/05/2015
        Ngày hiệu lực18/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 125/NQ-HĐND danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/NQ-HĐND danh mục dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Lai Châu

            • 18/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực