Nghị quyết 126/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 126/2010/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2010 – 2011

Nghị quyết 126/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Long 2016 và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 126/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2010/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, NĂM HỌC 2010 – 2011.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 22/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2010 – 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2010 – 2011 như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng/tháng/học sinh

Bậc học

Nông thôn (các xã trong tỉnh)

Thành thị (các phường của TP Vĩnh Long và các thị trấn)

Mầm non

20

40

Trung học cơ sở

20

40

Trung học phổ thông

30

60

- Đối với các lớp có học buổi thứ 2:

Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định mức thu học phí để phục vụ chi cho giáo viên dạy thêm buổi thứ 2 phù hợp với điều kiện kinh tế của từng khu vực dân cư trong tỉnh.

- Về các đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

Thực hiện theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 3, mục a, phần II của phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số loại phí, lệ phí.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp lần thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 4;
- UBTVQH,CP;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp
- Đại biểu HĐND tỉnh
- UBND tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện –TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phan Đức Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu126/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 126/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 126/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu126/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýPhan Đức Hưởng
       Ngày ban hành09/07/2010
       Ngày hiệu lực19/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 126/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 126/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập