Nghị quyết 127/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 127/2006/NQ-HĐND về việc dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 127/2006/NQ-HĐND dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 127/2006/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I – KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách và Thông tư số 56/2006/TT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận; ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân quận và kết luận của Chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007 như sau:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2007:

 

I. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN):

 

Dự toán tổng thu NSNN năm 2007 là:

427,900 tỷ đồng

Trong đó:

 

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

195,350 tỷ đồng

- Lệ phí trước bạ

52,000 tỷ đồng

- Thuế thu nhập cá nhân

0,500 tỷ đồng

- Thuế nhà đất

3,500 tỷ đồng

- Tiền thuê đất

5,500 tỷ đồng

- Tiền sử dụng đất

150,000 tỷ đồng

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

9,800 tỷ đồng

- Phí – lệ phí

4,630 tỷ đồng

- Thu khác ngân sách

6,620 tỷ đồng

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

 

Dự toán tổng thu ngân sách địa phương là:

217,754 tỷ đồng

Trong đó:

 

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

55,323 tỷ đồng

- Lệ phí trước bạ nhà đất

19,760 tỷ đồng

- Thuế nhà đất

3,500 tỷ đồng

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

9,800 tỷ đồng

- Phí – lệ phí

2,900 tỷ đồng

- Thu khác ngân sách

5,841 tỷ đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố

104,329 tỷ đồng

- Kết dư ngân sách 2006 chuyển sang

16,301 tỷ đồng

1. Dự toán tổng thu ngân sách cấp quận là

206,294 tỷ đồng

Trong đó:

 

 - Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

55,140 tỷ đồng

- Lệ phí trước bạ nhà đất

15,808 tỷ đồng

- Thuế nhà đất

2,800 tỷ đồng

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

7,840 tỷ đồng

- Phí – lệ phí

0,800 tỷ đồng

- Thu khác ngân sách

3,276 tỷ đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố

104,329 tỷ đồng

- Kết dư ngân sách 2006 chuyển sang

16,301 tỷ đồng

2. Dự toán tổng thu ngân sách cấp phường là

33,437 tỷ đồng

Trong đó:

 

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

0,183 tỷ đồng

- Lệ phí trước bạ nhà đất

3,952 tỷ đồng

- Thuế nhà đất

0,700 tỷ đồng

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

1,960 tỷ đồng

- Phí – lệ phí

2,100 tỷ đồng

- Thu khác ngân sách

2,565 tỷ đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Quận

21,977 tỷ đồng

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007:

 

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là:

217, 754 tỷ đồng

Trong đó:

 

- Chi đầu tư phát triển

96,301 tỷ đồng

- Chi thường xuyên

121,453 tỷ đồng

+ Chi Sự nghiệp Kinh tế

19,356 tỷ đồng

+ Chi Sự nghiệp Y tế

10,088 tỷ đồng

+ Chi Sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo

41,180 tỷ đồng

+ Chi Văn hóa nghệ thuật – Thể dục Thể thao

1,990 tỷ đồng

+ Chi Sự nghiệp Xã hội

2,963 tỷ đồng

+ Chi Quản lý Nhà nước

18,323 tỷ đồng

+ Chi Đảng, Đoàn thể

7,491 tỷ đồng

+ Chi Quốc phòng An ninh, Trật tự Xã hội

4,407 tỷ đồng

+ Chi khen thưởng

0,468 tỷ đồng

+ Chi khác

8,592 tỷ đồng

+ Dự phòng phí

6,595 tỷ đồng

1. Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2007 là:

206,294 tỷ đồng

Trong đó:

 

a) Chi đầu tư phát triển

96,301 tỷ đồng

b) Chi thường xuyên

109,993 tỷ đồng

- Chi Sự nghiệp Kinh tế

12,980 tỷ đồng

- Chi Sự nghiệp Y tế

9,988 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo

40,915 tỷ đồng

- Chi Văn hóa Nghệ thuật – Thể dục thể thao

1,790 tỷ đồng

- Chi Sự nghiệp Xã hội

1,757 tỷ đồng

- Chi Quản lý Nhà nước

9,120 tỷ đồng

- Chi Đảng, đoàn thể

2,078 tỷ đồng

- Chi Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội

2,000 tỷ đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách phường

21,977 tỷ đồng

- Chi khen thưởng

0,468 tỷ đồng

- Chi khác

1,682 tỷ đồng

- Dự phòng phí

5,238 tỷ đồng

2. Dự toán chi ngân sách cấp phường năm 2007 là:

33,437 tỷ đồng

Trong đó:

 

- Chi Sự nghiệp Kinh tế

6,376 tỷ đồng

- Chi Sự nghiệp Y tế

0,100 tỷ đồng

- Chi sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo

0,265 tỷ đồng

- Chi Văn hóa nghệ thuật – Thể dục Thể  thao

0,200 tỷ đồng

- Chi Sự nghiệp Xã hội

1,206 tỷ đồng

- Chi Quản lý Nhà nước

9,203 tỷ đồng

- Chi Đảng, Đoàn thể

5,413 tỷ đồng

- Chi Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội

2,407 tỷ đồng

- Chi khác

6,910 tỷ đồng

- Dự phòng phí

1,357 tỷ đồng

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện ngân sách theo Điều 1 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện theo tinh thần Điều 1 như trên.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận, Khóa I (nhiệm kỳ 2004 – 2009) thông qua trong kỳ họp bất thường ngày 15 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu127/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2006
Ngày hiệu lực15/12/2006
Ngày công báo01/01/2007
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 127/2006/NQ-HĐND dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 127/2006/NQ-HĐND dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu127/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành15/12/2006
        Ngày hiệu lực15/12/2006
        Ngày công báo01/01/2007
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 127/2006/NQ-HĐND dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 127/2006/NQ-HĐND dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007

            • 15/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực