Nghị quyết 127/NQ-HĐND

Nghị quyết 127/NQ-HĐND năm 2014 về Kế hoạch Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2014 Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2015-2020’’

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 bao gồm cả các đề án thực hiện Chiến lược; Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4659/TTr-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Kế hoạch “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 - 2020”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020” của tỉnh Gia Lai như sau:

I. Mục tiêu của kế hoạch

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch/Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

- Bảo đảm tỷ lệ tăng ngân sách nhà nước ở địa phương để thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tăng dần qua các năm đến năm 2020;

- Tăng dần tỷ lệ chi tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS t ngân sách nhà nước ở địa phương, đơn vị. Tiến tới ngân sách nhà nước ở địa phương, đơn vị (bao gồm cả nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ở Trung ương thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia) bảo đảm được nhu cu kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương, đơn vị;

- Bảo đảm 80% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp;

- Bảo đảm 80% số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế được chi trả theo quy định vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020;

- Tăng nguồn thu tmột số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu - chi cho các hoạt động của các dịch vụ này;

- Bảo đảm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được theo các quy định hiện hành.

II. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2015-2020: 26.508.417.000đ

Trong đó: - Ngân sách Nhà nước TW: 7.884.582.000đ

- Hỗ trợ từ Cục Phòng chống HIV/AIDS: 14.530.612.000đ

- Ngân sách tỉnh: 4.093.223.000đ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân/dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội; VPQH;
Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng Chính phủ; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ Y tế;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (đăng công báo);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT-CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu127/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực11/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2014 Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2014 Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu127/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Đình Thu
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực11/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2014 Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2014 Bảo đảm tài chính phòng chống HIV/AIDS 2015 2020 Gia Lai

            • 11/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực