Nghị quyết 127/NQ-HĐND

Nghị quyết 127/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án cần thu hồi đất thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

CHẤP THUẬN BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm k cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch s dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2432/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 80/BC-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất 2013, cụ thể như sau:

1. Dự án Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, vi nhu cầu sử dụng đất là 4,98 ha;

2. Dự án xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ, vi nhu cầu sử dụng đất 1,352 ha.

(Chi tiết có biểu kèm theo)

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ; Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính;
- TT Tỉnh ủy,
TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
-
UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên;
- ĐBQH tỉnh, ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo, CV VP HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh; Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)

Đơn vị tính: ha

Số TT

Danh mục dự án

Diện tích sử dụng đất

Địa điểm

Căn cứ pháp lý

1

Dự án Đn thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ

4,98

phường Mường Thanh

Công văn số 9003-CV/VPTW ngày 09/3/2019 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ trương thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030; Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Ph

2

Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ

1,352

phường Mường Thanh

Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt quy hoạch tổng mặt bng Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ

 

TNG CỘNG

6,332

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu127/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực26/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án cần thu hồi đất thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án cần thu hồi đất thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu127/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Muôn
        Ngày ban hành26/08/2019
        Ngày hiệu lực26/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án cần thu hồi đất thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 127/NQ-HĐND 2019 danh mục dự án cần thu hồi đất thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên

            • 26/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực