Nghị quyết 128/NQ-HĐND

Nghị quyết số 128/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019 - 2025" do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 128/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/NQ-ND

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN “HỖ TRDOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2025”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật H trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định s 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 ca Chính phủ quy định chi tiết một s điu của Luật H trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 10/7/2019; Báo cáo thẩm tra s 983/BC-KTNS ngày 12/7/2019 của Ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua một số nội dung chủ yếu của Đ án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025”:

1. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng hỗ trợ

1.1 Mc tiêu:

1.1.1 Mục tiêu tổng quát: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La; góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

1.1.2 Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hằng năm đạt từ 10% trở lên; đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 2.500 doanh nghiệp, đến năm 2025 có trên 3.000 doanh nghiệp.

- Hàng năm các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo việc làm mới cho trên 8.000 lao động phấn đấu đạt mục tiêu giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 85.000 lao động, giai đoạn 2021-2025 tạo việc làm mới cho trên 93.000 lao động.

- Tăng tỷ trọng đóng góp của Doanh nghiệp nhỏ và vừa vào Ngân sách tỉnh, phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân đến năm 2020 đạt khoảng 30%, năm 2025 đạt khoảng 35% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đến năm 2025, ít nhất 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực sáng tạo, năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phấn đấu đến năm đến năm 2020, hỗ trợ ít nhất 48 lượt doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ khoảng 120 lượt doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phát triển các lĩnh vực, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh. Phấn đu đến năm 2025 hỗ trợ từ 140 lượt trở lên doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các ngành, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Sơn La.

1.2. Phạm vi, thi gian hỗ trợ

- Phạm vi: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thời gian: thực hiện trong giai đoạn 2019-2025.

1.3. Đối tượng hỗ trợ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí theo quy định Khoản 1, Điều 4, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.1. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La: Theo các nội dung hỗ trợ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2.2. Giá trị tối đa đối với các nội dung hỗ trợ: 100% các hp đồng tư vấn quy định tại điều 21, điều 24 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ được xác định như sau:

2.2.1 Đi với các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhưng không quá 05 triệu đồng/thủ tục/đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược và hoạt động sở hữu trí tuệ nhưng không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp;

c) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiu dáng công nghiệp, sáng chế nhưng không quá 20 triệu đồng đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế;

d) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý nhưng không quá 05 triệu đồng/thủ tục;

đ) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chun cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/tiêu chuẩn cơ sở;

e) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp.

2.2.2 Đi với các nội dung h trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá 40 triệu đồng/ cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sn phẩm, hàng hóa nhưng không quá 100 triệu đồng/dự án;

c) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh nhưng không quá 05 triệu đồng/đối tượng;

d) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/tiêu chuẩn cơ sở;

đ) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp.

3. Kinh phí thực hiện

3.1 Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các chính sách khoảng 92.965 triệu đồng:

- Giai đoạn 2019 - 2020: 26.765 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Giai đoạn 2021 - 2025: 66.200 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

3.2. Kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ thường xuyên khác (gồm: công khai, minh hạch thông tin, hướng dn, tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, cung cp thông tin, h trợ pháp lý, tạo điu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, miễn phí, lệ phí...): Thực hiện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được giao hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hin

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Ch
tịch nước; Quốc hội; Chính phủ;
- Ban công t
ác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư; Nội Vụ; Tài chính; Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT H
ĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh; Đại biểu HĐND tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND; Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố;
- TT Đảng ủy; HĐND, UBND; UBMTTQVN các xã, ph
ường, thị trấn;
- VP: T
nh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND, UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin t
nh; Lưu trữ lịch stnh;
- Lưu: VT, KTNS, (Dũng 350b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu128/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 128/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 128/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu128/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 128/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 128/NQ-HĐND 2019 thông qua Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sơn La

            • 17/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực